JYDEPOTTEN I PANIK

Ekstra Bladet - - News -

Jyl­lands-Po­sten er i panik på grund af par­lø­bet mel­lem So­ci­al­de­mo­kra­ti­et og Dansk Fol­ke­par­ti og kon­sta­te­rer i le­de­ren, at for li­be­ralt sin­de­de dan­ske­re kan det dår­ligt va­e­re va­er­re:

’Ven­stre er ik­ke la­en­ge­re et li­be­ralt par­ti, og det sam­me ga­el­der Li­be­ral Al­li­an­ce. De kon­ser­va­ti­ve ka­em­per fort­sat for par­tiets over­le­vel­se.

DF var an­der­le­des so­lidt for­ank­ret i det bor­ger­li­ge Dan­mark, da Pia Kja­ers­gaard stod i spid­sen for par­ti­et.

Le­der­ne af Fol­ke­tin­gets sto­re par­ti­er har i dag ét til fa­el­les: De er gå­et di­rek­te fra ek­sa­mens­bor­det ind i po­li­tik uden skyg­ge af prak­tisk er­fa­ring fra den vir­ke­li­ge vir­ke­lig­hed.

For dem er po­li­tik en leg pra­e­get af til­va­e­rel­sens uli­de­li­ge let­hed.’

Jy­de­pot­tens le­der­skri­bent er til­sy­ne­la­den­de så des­pe­rat, at man må fryg­te for hans/ hen­des hel­bred.

Vi an­be­fa­ler, at ved­kom­men­de sø­ger la­e­ge øje­blik­ke­lig. Et alt for højt blod­tryk kan va­e­re livs­far­ligt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.