GO­DE ØVELSER Det kan du gø­re

Ekstra Bladet - - News -

Det er vig­tigt, at du fin­der nog­le tra­e­nings­ø­vel­ser, der på sam­me tid skå­ner led­dene om­kring kna­e­e­ne og styr­ker dem.

Hvis man har ten­dens til sva­ge knae el­ler al­le­re­de har en ska­de, er det vig­tigt at und­gå stød og hur­ti­ge ret­nings­skift, da dis­se kan for­va­er­re pro­ble­mer­ne yder­li­ge­re.

Dis­se øvelser er go­de for al­le, men hvis du er ska­det, an­be­fa­les det, at du kon­tak­ter en fy­si­o­te­ra­pe­ut, da kna­e­pro­ble­mer of­te er in­di­vi­du­el­le – og der­for og­så skal be­hand­les så­dan.

LUNGES

Stå med sam­le­de fød­der. Spa­end i din kro­p­sker­ne (co­re), og tra­ed et langt skridt frem. Dit for­re­ste ben skal bø­je, ind­til lå­ret er van­dret. La­eg­gen på det ba­ger­ste ben skal li­ge­så va­e­re van­dret. Ryg­gen skal va­e­re ret, og bry­stet skal va­e­re højt. Flyt det ba­ger­ste ben frem til det for­re­ste, og gen­tag øvel­sen med det an­det ben. En va­egt på ryg­gen el­ler i ha­en­der­ne kan bru­ges, hvis sva­er­heds­gra­den skal øges.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.