Du skal va­e­re ved­hol­den­de i din tra­e­ning

Ekstra Bladet - - News -

Rig­tig man­ge men­ne­sker li­der af kna­e­pro­ble­mer, og det af­hol­der man­ge fra at dyr­ke mo­tion. Men så­dan be­hø­ver det ik­ke at va­e­re.

– Det er me­get in­di­vi­du­elt, hvor­dan man tra­e­ner, og hvis man først er ble­vet ska­det, kan det va­e­re for­skel­ligt i end­nu hø­je­re grad. Nog­le kan va­e­re ha­em­me­de un­der kna­ebøj­nin­ger i squat, og så må man fin­de nog­le an­dre øvelser, for­kla­rer Con­nie Lin­neb­jerg, fy­si­o­te­ra­pe­ut og spe­ci­a­list i idra­ets­fy­si­o­te­ra­pi hos Team Dan­mark.

Ska­der er in­di­vi­du­el­le

Der kan va­e­re et hav af år­sa­ger til, at man får pro­ble­mer med kna­e­e­ne, men uan­set hvad ro­den til pro­ble­met er, er det vig­tigt at hol­de mus­k­ler­ne om­kring kna­e­e­ne sta­er­ke, så de får mest mu­lig støt­te.

Hvis man er ble­vet ska­det, kan det va­e­re sva­ert at si­ge, hvil­ken be­hand­ling der pas­ser

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.