Det hand­ler om at sa­el­ge mi­li­ta­ert isen­kram

Ekstra Bladet - - NATIONEN! - Hen­rik Schau­fuss Ho­strups Ha­ve 24 Frb. C.

Ved at la­e­se ar­tik­len om Pu­tins skra­e­k­vå­ben kom­mer jeg til at ta­en­ke til­ba­ge på den gam­le ge­ne­ral og se­ne­re pra­esi­dent Dwight D. Ei­sen­hower, som al­le­re­de i 50’er­ne så fa­rer­ne ved sam­men­kob­lin­gen mel­lem vå­be­nin­du­stri­en og mi­li­ta­e­rets po­li­ti­ske in­ter­es­ser.

Man ser ty­de­ligt den­ne fa­re i dag, hvor man trods enorm mi­li­ta­er og tek­no­lo­gisk over­le­gen­hed i for­hold til Rusland bli­ver ved med at på­stå, at der er en stor krigs­fa­re.

Det her er et spørgs­mål om, at USA vil sa­el­ge me­re mi­li­ta­ert isen­kram til Eu­ro­pa – isa­er ef­ter de se­ne­re års ud­vik­ling, hvor de­res salg af vå­ben til for­skel­li­ge dik­ta­tur­sta­ter er kom­met i miskre­dit hos de­res al­li­e­re­de.

De af USA igang­s­at­te kri­ge i Mel­le­mø­sten og Nord­afri­ka er endt i re­ne ka­ta­stro­fer med hund­redt­u­sin­der af dra­eb­te ci­vi­le.

USA har helt klart brug for et nyt fjen­de­bil­le­de, som de kan sa­el­ge de­res mi­li­ta­e­re grej på.

Det er og­så i det lys, man må se Trumps krav om, at al­le Nato-lan­de skal bru­ge to pct. af bnp på mi­li­ta­e­ret. USA over­dri­ver den rus­si­ske fa­re, for­di de øn­sker at sa­el­ge me­re mi­li­ta­ert isen­kram, me­ner Hen­rik Schau­fuss.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.