Så­dan imø­de­kom­mer vi Trump

Ekstra Bladet - - NATIONEN! - Mor­ten Drey­er Åle­gårds­va­en­get 27 Dra­gør

Trump pres­ser nu igen for at få al­le med­lem­slan­de i Nato til at ha­e­ve mi­li­ta­er­bud­get­tet til to pct. af brut­to­na­tio­nal­pro­duk­tet.

Vi lig­ger – ef­ter isa­er Thor­ning-re­ge­rin­gens nedska­e­rin­ger – på 1,17 pro­cent.

Øn­sket om to pro­cent er ik­ke et nyt øn­ske fra USA. Sidst, det blev lagt frem, var for knap tre år si­den, hvor Oba­ma kra­e­ve­de det. Og Hel­le Thor­ning kvi­dren­de straks lo­ve­de, at Dan­mark na­tur­lig­vis vil­le ha­e­ve mi­li­ta­er­bi­dra­get lø­ben­de.

Men da hun skul­le ha­e­ve ulands­støt­ten, blev det dan­ske for­svar i ste­det på­lagt fle­re be­spa­rel­ser.

Ind­til vi når Hel­le Thor­nings lo­ve­de ni­veau, kun­ne vi må­ske over­ve­je, om ik­ke en ra­ek­ke dan­ske ind­sats­om­rå­der re­elt er at be­trag­te som for­svar.

F.eks. ind­sat­sen på Grøn­land, be­red­sk­ab­stje­ne­sten og red­ning­s­tje­ne­sten for ba­re at na­ev­ne tre. Bli­ver de un­der­lagt mi­li­ta­e­ret, er vi langt mod må­let på to pro­cent.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.