Vi bør fla­ge for Eu­ro­pa

Ekstra Bladet - - KRAEM MERMARKET - Erik Bo­el Re­vent­lows­ga­de 16 Kbh. V

Så er der enig­hed i Fol­ke­tin­get om, at Dan­ne­brog frem­over per­ma­nent skal va­je i fol­ke­tings­sa­len. Til­lyk­ke med det – men så må der og­så va­e­re plads til Eu­ro­pa-fla­get.

I dag kan vi kon­sta­te­re, at der ik­ke har va­e­ret krig i Vest­eu­ro­pa i 70 år, vi har op­le­vet en øko­no­misk og so­ci­al frem­gang uden si­destyk­ke i vor hi­sto­rie, og dik­ta­tu­rer er i dag ble­vet af­løst af de­mo­kra­ti­er i prak­tisk ta­get he­le Eu­ro­pa.

I an­dre eu­ro­pa­ei­ske lan­de skam­mer man sig ik­ke over Eu­ro­pa-fla­get, men det er, som om vi dan­ske­re li­der af be­rø­rings­angst. Vi hol­der os for øj­ne og ører, prø­ver at fortra­en­ge EU, og vi hå­ber, det he­le dri­ver over. Kon­ser­va­ti­ve og re­ak­tio­na­e­re kra­ef­ter spil­ler dyg­tigt på dis­se fø­lel­ser, på for­dom­me og på fryg­ten for det ukend­te. Det er på hø­je tid, vi får gjort op her­med.

Eu­ro­pa-fla­get skal na­tur­lig­vis ik­ke er­stat­te Dan­ne­brog. Men EU sa­m­ar­bej­det er skrø­be­ligt og un­der pres i dis­se år: in­ter­nt med Bre­xit og na­tio­na­li­sti­ske re­ge­rin­ger i Po­len og Un­garn. Og udadtil med en ag­gres­siv Pu­tin og en ufor­ud­si­ge­lig Trump. Der er me­re end no­gen sin­de be­hov for, at vi ved­ken­der os vort eu­ro­pa­ei­ske til­hørs­for­hold.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.