FOR­NEMT!

Ekstra Bladet - - SPORT - HER HJA­EL­PER IGEN MÅ MAN LUDOGORETS HAR DET KOM­MER SÅ KUN­NE STÅLE NÅR NU VI RAS­MUS FALK

hver­ken glo­bu­ser, stjer­ner el­ler an­dre fi­nes­ser.

Bul­gar­ske Ludogorets bør va­e­re slå­et hjem – og ud af Eu­ro­pa Le­ague ef­ter FC Kø­ben­havns for­nem­me togt i So­fia, hvor byt­tet var en 2-1-sejr.

An­der­le­des kan det gan­ske en­kelt ik­ke va­e­re ef­ter en kamp, hvor Ståle Sol­bak­kens mand­skab hav­de så me­get styr på sa­ger­ne, at re­tu­ro­p­gø­ret i Par­ken bør va­e­re, ja må­ske ik­ke en wal­ko­ver, så en op­ga­ve, der skal lø­ses.

Og­så selv­om ked­len kog­te li­ge lov­ligt vold­somt de sid­ste 10-15 mi­nut­ter.

ta­ge hat­ten af for, hvor vel­or­ga­ni­se­ret FCK frem­står.

Der er styr på ka­e­der­ne, stor ind­byr­des for­stå­el­se – og så var det ik­ke man­ge na­er­kam­pe, der gik bul­ga­rer­nes vej.

Jo, jo – i en­kel­te se­kven­ser fik de let­be­ne­de bra­si­li­a­ne­re sy­et nog­le fi­ne se­kven­ser sam­men og bragt uba­lan­ce i FCK-for­sva­ret, og det er li­ge pra­e­cis det som det dan­ske mester­hold skal ha­ve stop­pet i Par­ken.

be­stemt nog­le ufor­ud­si­ge­li­ge ty­per med hur­ti­ge fød­der, der ger­ne vil sø­ge gen­nem­brud­det fra kan­ter­ne – og hel­dig­vis våg­ne­de de sent op i kam­pen, men FCK bør al­li­ge­vel ha­ve al­le kort på hån­den.

Ik­ke mindst for­di Par­ken er et ve­ri­ta­belt fort for FC Kø­ben­havn. Ludogorets skal bru­ge en sejr i den kø­ben­havn­ske fa­est­ning og den er der ik­ke man­ge hold, der ta­ger med fra Kø­ben­havn. Uan­set navn.

Ludogorets hel­ler ik­ke til, hvis FC Kø­ben­havn spil­ler op til no­gen­lun­de nor­malt Eu­ro­pa-ni­veau, selv­om bå­de ad­vars­len til Wil­li­am Kvist og det tå­be­li­ge rø­de kort til Jan Gre­gus gi­ver Ståle Sol­bak­ken et midt­ba­ne­pro­blem til re­tu­ro­p­gø­ret.

Det er an­den gang, at Gre­gus bra­en­der sam­men i en eu­ro­pa­ei­sk kamp på fem må­ne­der, og det er to­talt upro­fes­sio­nelt at sa­el­ge hol­det på den må­de. Sol­bak­ken er jo pi­sket til at kun­ne sto­le på, at de folk, han sen­der i kamp, ik­ke sid­der ne­de i om­kla­ed­nings­rum­met ef­ter ti mi­nut­ter…

Sol­bak­ken til gen­ga­eld gla­e­de sig over, at Uros Ma­tic gled ube­sva­e­ret ind på den cen­tra­le midt­ba­ne, var pas­nings­sik­ker, lø­be­vil­lig og gjor­de det strå­len­de.

Og­så i eu­ro­pa­ei­sk sam­men­ha­eng. Det bli­ver der i den grad brug for i re­tu­ro­p­gø­ret. Uan­set mak­ke­ren på midt­ba­nen.

ta­ler Eu­ro­pa, så er Yous­sef Tou­touh ved at ud­vik­le sig til en spil­ler med ne­top no­get in­ter­na­tio­nalt ni­veau.

Et er scor­in­gen mod Ludogorets, selv om Tou­touh vel sag­tens bur­de ha­ve la­vet et me­re in­den 2-0-må­let, men der er kom­met en stør­re be­slut­nings­rig­tig­hed i FCK’erens spil, og til­li­den fra Ståle Sol­bak­ken vok­ser og vok­ser.

Ne­top Tou­touh kan og­så me­get nemt va­e­re man­den, Ståle Sol­bak­ken ty­er til på den cen­tra­le midt­ba­ne med Kvist og Gre­gus i ka­ran­ta­e­ne.

strå­le­de og­så og lig­ner li­ge nu man­den, der skal ha­ve tred­je- el­ler an­den­sid­ste fod på FCK’s mål.

Trods en­kel­te skøn­heds­plet­ter så står FCK sta­dig i en fan­ta­stisk si­tu­a­tion til at slå sig vi­de­re til an­den run­de ef­ter grup­pe­spil­let.

Det er kik­set tre gan­ge før, men den­ne gang bør der ik­ke va­e­re no­get tvivl om, at FCK skal med i bow­len, når der skal tra­ek­kes lod til end­nu en gang Eu­ro­pa Le­ague-bold.

Vi skal ik­ke ud i no­get

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.