SVEN­SKE MI­NI­STRE PÅ KURSUS

Ekstra Bladet - - SLYNGELSTUEN - SVEN­SKER­NE MINISTRENES DEN SVEN­SKE

er og bli­ver et tung­nemt folk, i sa­er­de­les­hed de­res mi­ni­stre.

To af dem er al­le­re­de ble­vet fy­ret, mens en tred­je sta­dig be­fin­der sig på af­fy­rings­ram­pen, for­di de i et halvt år har skjult en itskan­da­le, der brin­ger Fol­ke­hjem­mets sik­ker­hed i fa­re.

fejl lig­ger i, at de ik­ke stik­ker af fra an­sva­ret for skan­da­ler­ne i ti­de.

Her kan de la­e­re me­get af dan­ske mi­ni­stre. Vi na­ev­ner i fla­eng:

Sty­rel­sen for Pa­tient­sik­ker­hed har sju­sket med 900 si­ders hel­breds­op­lys­nin­ger, som ved en gra­ve­ren­de fejl kun­ne la­e­ses af uved­kom­men­de uden brug af ko­de.

Pe­ri­o­dens sund­heds­mi­ni­stre re­a­ge­rer så­dan:

Sop­hie Løh­de: – Jeg var på fe­rie, da det ske­te.

El­len Tra­ne Nør­by: – Jeg er på bar­selsor­lov, far­vel.

Ka­ren El­le­mann: – Jeg er ba­re vi­kar.

Po­li­tiets sag­be­hand­lings­sy­stem, POLSAG, blev skrot­tet i 2012. Pris 500 mio. kr.

Da­va­e­ren­de ju­stits­mi­ni­ster Mor­ten Bødsko­vs (S) for­kla­ring: – Jeg er ba­re en lil­le dreng fra den jy­ske he­de.

For­sva­rets it-sy­stem, Dac­cis, kas­se­ret 2008. 410 mio. kr. tabt. For­sva­rets an­det it-sy­stem kom for­sin­ket i drift i 2004 ef­ter en bud­ge­tover­skri­del­se på 400 mio. kr.

Da­va­e­ren­de mi­ni­ster Sø­ren Ga­de: – Det gik da godt med den dér nye it den ene gang, så hvad er pro­ble­met?

stats­mi­ni­ster Ste­fan Löf­ven vil så ger­ne va­e­re Nor­dens fø­rer. Men ev­ner­ne er små, og mht. char­me ses in­tet ta­lent at op­mun­tre.

Der­i­mod ud­gør den sven­ske skan­da­le Lars Løk­kes sto­re chan­ce for at etab­le­re sig som vor ver­dens­dels le­der ved etab­le­ring af Nor­disk Aka­de­mi for Mi­ni­ste­r­over­le­vel­se.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.