Windsur­fer: Vej­ret er fan­ta­stisk

Ekstra Bladet - - SLYNGELSTUEN -

Der var ik­ke man­ge ba­re bryster på Ama­ger Strand­park, da først reg­nen be­gynd­te at va­el­te ned. Men det lyk­ke­des al­li­ge­vel Ek­stra Bla­det at fin­de en en­kelt bar over­krop.

24-åri­ge Ras­mus Øge­lund har net­op li­ge high-fi­vet de sid­ste kur­si­ster, der har haft et par ti­mer i bøl­gen blå.

– Som windsur­fer er det fan­ta­stisk vejr. I dag har vi van­det for os selv. Ba­re det bla­e­ser, så er jeg glad, si­ger Ras­mus, der er me­de­jer af Co­pen­ha­gen sur­f­school.

Fak­tisk er det et af de ene­ste ste­der i he­le strand­par­ken, hvor der er man­ge men­ne­sker.

Fra en gam­mel va­re­vogn har Ras­mus kon­tor, bar og op­be­va­ring.

– Man­ge men­ne­sker vil me­ne, at det er en dår­lig dag på stran­den. Men når man først får drag­ten på, vind i hå­ret og kom­mer ud på bra­et­tet, så bli­ver man glad, for­kla­rer den un­ge sur­fer.

Sam­men med en kam­me­rat dri­ver han den lil­le windsur­fer-sko­le. De hå­ber på at ud­bre­de spor­ten i Dan­mark, og den dan­ske som­mer har ik­ke va­e­ret en for­hin­dring.

– Vi har li­ge man­ge kun­der, der vil prø­ve at sur­fe. Selv­føl­ge­lig er det fe­de­re på en solskin­s­dag. Men vi for­kla­rer al­tid, at vå­d­drag­ten ta­ger bå­de vand og regn, gri­ner Ras­mus.

Vå­d­drag­ten ta­ger bå­de vand og regn

Sid­ste fe­ri­e­dag Mor­mor Bir­git måt­te hol­de pa­raply­en for Ca­ri­na Al­len­tofts børn, mens de fi­ske­de ef­ter krab­ber i vand­kan­ten ved Ama­ger Strand­park. Regn og bla­est skul­le ik­ke sa­et­te en stop­per for de­res sid­ste fe­ri­e­dag. 24-åri­ge Ras­mus Øge­lund er helt...

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.