IND­TA­GER NYE JA Po­li­ti­et: Ha­ev­ner uden at ta­en­ke

Dansk og svensk po­li­ti er i ta­et sam­ar­bej­de om­kring Loy­al to Fa­mi­lia, der vil etab­le­re sig i Sve­ri­ge

Ekstra Bladet - - SLYNGELSTUEN - SUNE FI­S­CHER LI­NET­TE KRØGER JESPERSEN CAMILLA MA­RIE NI­EL­SEN KA­TRI­NE MØL­LER RASMUSSEN fi­sch@eb.dk, li­net­te@eb.dk, ca­ma@eb.dk, kmr@eb.dk

Ban­de­med­lem­mer­ne fra det be­ryg­te­de Loy­al to Fa­mi­lia fort­sa­et­ter de­res vok­se­va­erk.

Gen­nem de se­ne­ste må­ne­der har ban­den få­et af­de­lin­ger i blandt an­det Kø­ge og År­hus, og sa­er­ligt her har det med­ført kon­flikt med vold og sky­de­ri­er.

Nu er LTF-ban­den i gang med at ryk­ke på den an­den si­de af Øre­sund.

Na­er­me­re be­stemt Mal­mø, der la­en­ge er gå­et un­der nav­net Nor­dens Chi­ca­go, li­ge­som de og­så har kig på Hels­ing­borg.

Søn­dag af­ten holdt ban­den en fest på Ama­ger, hvor de fejre­de de kom­men­de sven­ske af­de­lin­ger.

– Vi er me­get op­ma­er­k­som­me på Loy­al to Fa­mi­lia. Vi ved, at de har va­e­ret her i Mal­mø og prø­ver at etab­le­re sig, og vi ved og­så, at Loy­al to Fa­mi­lia er in­ter­es­se­ret i at etab­le­re sig i Hels­ing­borg, si­ger pres­se­tals­mand for Mal­mø Po­li­ti, Nils Nor­ling og fort­sa­et­ter:

– Li­ge nu er der et stort magt-vaku­um i Mal­mø, og det er kun na­tur­ligt for for­skel­li­ge ty­per ban­der og grup­pe­rin­ger at prø­ve at ta­ge mag­ten. Det er for­ven­te­ligt, at en bande som Loy­al to Fa­mi­lia prø­ver at etab­le­re sig i Mal­mø. Og det er den sam­me si­tu­a­tion i Hels­ing­borg.

Po­li­ti­sam­ar­bej­de

Loy­al to Fa­mi­lia blev kendt i den dan­ske of­fent­lig­hed i 2013 og be­står af tid­li­ge­re Blå­gårds Plads-ban­de­med­lem­mer, men og­så af per­so­ner fra blandt an­det Ting­b­jerg, Sko­vlun­de og Hun­di­ge.

Al­le­re­de fra be­gyn­del­sen har fi­gu­rer med med til­knyt­ning til ban­den mar­ke­ret sig i sa­ger om vold, grov vold, narko og isa­er af­pres­ning.

Og det dan­ske ’eks­port­pro­blem’ er da og­så no­get, der drøf­tes af de to lan­des po­li­ti.

– Vi har et rig­tig godt sam­ar­bej­de med Kø­ben­havns Po­li­ti, og vi ud­veks­ler lø­ben­de in­for­ma­tio­ner, si­ger Nils Nor­ling, hvil­ket be­kra­ef­tes af po­li­ti­kom­mis­sa­er St­ef­fen Th. St­ef­fen­sen fra Af­de­lin­gen for Or­ga­ni­se­ret Kri­mi­na­li­tet i Kø­ben­havns Po­li­ti.

– Vi har et godt og for­tro­ligt sam­ar­bej­de med svensk po­li­ti og­så på det­te om­rå­de, si­ger han.

Kon­stant magt­kamp

Det er en hård­kogt syds­vensk by, som Loy­al to Fa­mi­lia vil eks­pan­de­re til.

Ale­ne sid­ste år var der 11 drab i by­en og utal­li­ge sku­depi­so­der.

– Der er en kon­stant magt­kamp og for­skel­li­ge per­so­ner og kon­stel­la­tio­ner, der prø­ver at frem­me de­res grup­pe og få en stør­re del af ka­gen på Mal­møs kri­mi­nel­le sce­ne.

– Det tra­ek­ker trå­de til­ba­ge til narko- og vå­ben­mar­ke­det, si­ger Nils Nor­ling. – Men kan du si­ge, om Loy­al to Fa­mi­lia al­le­re­de nu er en del af det?

– Nej, det er ik­ke no­get, vi vil si­ge of­fent­ligt, hvem vi tror, står bag. – Ved du, om de har et til­holds­sted al­le­re­de, og om de er kon­trol­le­ret fra Dan­mark?

– Det er ik­ke no­get, vi vil dis­ku­te­re of­fent­ligt. Fin­ge­ren sid­der løst på aftra­ek­ke­ren hos ban­der­ne, der i de­res iver ef­ter ha­evn til­sy­ne­la­den­de ser stort på plan­la­eg­ning og slet­ning af spor.

Og midt i den be­skid­te hek­se­ke­del står den fremad­stormen­de klub Loy­al to Fa­mi­lia, der er vok­set mas­sivt, si­den de­res pra­esi­dent Shu­aib ’Sheb­bi’ Khan kom ud af fa­engs­let i marts og sty­re­de trop­per­ne. Si­den er de­res kri­mi­nel­le ak­ti­vi­te­ter eska­le­ret og spredt til Aar­hus så­vel som for­skel­li­ge an­dre ste­der.

Po­li­ti­kom­mis­sa­er St­ef­fen

Det er kun na­tur­ligt for for­skel­li­ge ty­per ban­der at prø­ve at ta­ge mag­ten

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.