GTMARKER

Ekstra Bladet - - SLYNGELSTUEN -

Th. St­ef­fen­sen, Af­de­lin­gen for Or­ga­ni­se­ret Kri­mi­na­li­tet, be­kra­ef­ter, at ud­vik­lin­gen i ban­der­nes ak­ti­vi­te­ter den se­ne­ste tid er be­kym­ren­de.

– Det er mas­sivt, når vi har 16 ha­en­del­ser med kni­ve og skud i Kø­ben­havn si­den den 12. ju­ni. De vir­ker me­re bruta­le i det of­fent­li­ge rum. De er jo volds­pa­ra­te, si­ger han.

Den se­ne­ste halvan­den må­ned har ban­der­ne stå­et bag ad­skil­li­ge til­fa­el­de af bå­de skud og kniv­stik.

– For mig at se er det så­dan no­get byt­ter for byt­ter. Nu sky­der den ene der, og så sky­der den an­den grup­pe til­ba­ge

Når ik­ke at ta­en­ke

Bil­le­det er og­så, at an­gre­be­ne ik­ke er plan­lag­te, men at de på na­er­mest et se­kund be­slut­ter sig for at sky­de, hvis de ser no­gen, der lig­ner en fjen­de på ga­den.

An­greb, der er til ek­stra fa­re for uskyl­di­ge.

Et ek­sem­pel er en skud­sag fra Rovsing­ga­de i tirs­dags, hvor en mand blev ramt af to skud, men over­le­ve­de.

– Her kom­mer de i de­res egen bil og sky­der, og så kø­rer de til Mjøl­ner­par­ken og bli­ver stop­pet af po­li­ti­et, for­di vi har de her tryg­heds­pa­trul­jer på ga­den. Der går fem mi­nut­ter, fra de sky­der, til de bli­ver an­holdt. – Hvad si­ger det dig, at de kø­rer i de­res egen bil, når de sky­der?

– Jeg tror, at det er helt til­fa­el­digt, at de ser no­gen, de ik­ke kan li­de, og så sky­der de. De når ik­ke at ta­en­ke sig om, tror jeg. El­ler og­så er det ba­re fuld­sta­en­dig ugen­nem­ta­enkt.

– Det må va­e­re helt til­fa­el­digt, at de ser no­gen, som de vil sky­de ef­ter. El­lers sky­der man da ik­ke fra sin egen bil og kø­rer til­ba­ge til sit eget op­holds­sted i Mjøl­ner­par­ken.

FO­TO: JO­NAS OLUFSON

Loy­al to Fa­mi­lia har sat de­res pra­eg i Kø­ben­havn – bå­de i form af tags, som her på Nør­re­bro – men og­så i re­la­tion til vol­de­li­ge kon­fron­ta­tio­ner og sa­ger om af­pres­ning og narko.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.