FRYG­TER NY BAL­LA­DE

Ekstra Bladet - - SLYNGELSTUEN - SUNE FI­S­CHER LI­NET­TE KRØGER JESPERSEN CAMILLA MA­RIE NI­EL­SEN KA­TRI­NE MØL­LER RASMUSSEN PRI­VAT­FO­TO

De er­hvervs­dri­ven­de på Blå­gårds Plads kan ma­er­ke, at LTF er tvun­get ud på ga­den, ef­ter Fol­kets Hus er ble­vet ned­lagt. Ef­ter ned­la­eg­gel­sen af det kom­mu­nalt dre­vet Fol­kets Hus har de er­hvervs­dri­ven­de om­kring Blå­gårds Plads sa­er­ligt be­ma­er­ket ban­de­med­lem­mer­nes til­ste­de­va­e­rel­se i om­rå­det.

Hu­set blev luk­ket ef­ter fle­re epi­so­der, hvor med­lem­mer af Loy­al to Fa­mi­lia hav­de be­nyt­tet ste­det til at fe­ste

og ha­en­ge ud. Blandt an­det blev der holdt en fest for ban­dens sel­vud­na­evn­te pra­esi­dent, Suhaib Khan, da han i marts i år blev løsladt fra sin af­so­ning af to volds­dom­me.

– Med hu­set hav­de man et sted, hvor de blev holdt va­ek fra ga­den, og hvor der og­så var en mu­lig­hed for, at me­d­ar­bej­der­ne på ste­det kun­ne fø­re en di­a­log med dem, forta­el­ler en af de er­hvervs­dri­ven­de på Blå­gårds Plads, som Ek­stra Bla­det har talt med.

– Nu har man tvun­get dem ud på ga­den, og det kan vi ma­er­ke, sup­ple­rer han.

Loy­al to Fa­mi­li­as øn­ske om at eks­pan­de­re er og­så kom­met til ud­tryk på plad­sen, hvor der iføl­ge om­rå­dets er­hvervs­dri­ven­de er sket en­kel­te til­fa­el­de af re­k­rut­te­ring af yn­gre dren­ge. Men selv om der grup­pe­rin­ger­ne imel­lem her­sker en op­trap­pet og voldelig kon­flikt, har ga­dens bu­tik­ker og an­dre er­hvervs­dri­ven­de end­nu ik­ke op­le­vet af­pres­ning

el­ler krav om be­skyt­tel­ses­pen­ge.

– Men vi hol­der vej­ret. Vi har set tin­ge­ne eska­le­re før, og det kan ske igen, si­ger en af ga­dens bu­tik­se­je­re.

Slås om ter­ri­to­ri­er­ne

En halv ki­lo­me­ter der­fra i om­rå­det om­kring Den Rø­de Plads på Nør­re­bro her­sker LTF’s ri­va­ler fra Mjøl­ner­par­ken.

Og­så her har man op­le­vet fle­re suspek­te ty­per i ga­de­bil­le­det, som fra mid­dags­tid stim­ler sam­men på plad­sen ef­ter nat­tens ren­de­ri­er.

– Så ha­en­ger de ud og ry­ger hash sam­men, forta­el­ler en af de er­hvervs­dri­ven­de i om­rå­det om­kring Den Rø­de Plads.

– De slås om has­hen og ter­ri­to­ri­er­ne. For man­ge af dem er det jo den pri­ma­e­re ind­komst oven i det, de får fra kom­mu­nen.

Al­le er­hvervs­dri­ven­de, som Ek­stra Bla­det har talt med, har øn­sket at for­bli­ve ano­ny­me. En kan­di­dat til søn­da­gens kon­tro­ver­si­el­le valg i Ve­nezu­ela er ble­vet skudt og dra­ebt.

Det op­ly­ser an­kla­ge­myn­dig­he­den iføl­ge nyheds­bu­reau­et AFP.

Det er uvist, hvil­ket par­ti ved­kom­men­de stil­le­de op for. Men langt stør­ste­delen af kan­di­da­ter­ne er til­ha­en­ge­re af Ma­du­ro, skri­ver den span­ske avis El País.

Ve­nezu­e­las ud­ska­eld­te pra­esi­dent, so­ci­a­li­sten Ni­colás Ma­du­ro, vil er­stat­te lan­dets nu­va­e­ren­de par­la­ment med en ny lov­gi­ven­de for­sam­ling.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.