SSP-me­d­ar­bej­der: Fora­el­dre­ne er i uvis­hed

Ekstra Bladet - - SLYNGELSTUEN -

De er of­te mel­lem 18-24 år, ri­si­ko­vil­li­ge og ser sig som en del af ’fa­mi­li­en’.

Det er kam­me­rat­ska­bet, bro­der­ska­bet el­ler sel­ve livs­sti­len, der tra­ek­ker de un­ge kna­eg­te over på den mør­ke si­de af loven og ind i ban­den LTF – Loy­al to Fa­mi­lia.

Det forta­el­ler SSP-kon­su­lent Ole Laurid­sen.

– Man er vok­set op sam­men, må­ske gå­et på sam­me sko­le el­ler stødt på hin­an­den i om­rå­det, si­ger Ole Laurid­sen.

I SSP-sama­bej­det er de gå­et ind i kam­pen for at stop­pe den fa­sci­na­tion, som nog­le un­ge kna­eg­te på Nør­re­bro har for ban­de­li­vet, der med sto­re bi­ler og dy­re ure vir­ker til­tra­ek­ken­de.

I de­res ar­bej­de mø­der de of­te fora­el­dre, hvor nav­net Loy­al to Fa­mi­lia el­ler LTF ik­ke ringer en klok­ke og en uvis­hed om, at der ude for­an dø­ren til op­gan­gen står en bande, som sa­el­ger hash el­ler har en pi­stol i buk­se­lin­nin­gen.

Det er og­så de fora­el­dre, der tror på, at de­res søn­ner ’ba­re har ha­engt ud med ven­ner­ne’, når de af­ten ef­ter af­ten kom­mer hjem i de se­ne nat­te­ti­mer.

– Jeg kan va­e­re usik­ker på, hvor me­get fora­el­dre­ne fak­tisk ved, hvad de­res børn går og la­ver, si­ger Ole Laurid­sen.

Der­for un­der­stre­ger han og­så, at det er vig­tigt, at man ta­ler med sit barn om den vir­ke­lig­hed, som de be­fin­der sig i, og at man er en ak­tiv del af de­res liv.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.