Eli­ten er ab­so­lut ik­ke pro­ble­met

Ekstra Bladet - - SLYNGELSTUEN - Li­ge som Og så kan alt vrøv­let

Kaa­re Dybva­ds bog, der star­te­de eli­te-de­bat­ten, er vir­ke­lig ved­kom­men­de.

man­ge an­dre højtin­du­stri­a­li­se­re­de lan­de bli­ver for­skel­le­ne mel­lem de højt­løn­ne­de og dem, der ik­ke får no­gen løn, alt for stor – og den er sti­gen­de. Pro­duk­tio­nen og ar­bejds­kraf­ten neg­li­ge­res, li­ge som den of­fent­li­ge sek­tors ser­vi­ce­me­d­ar­bej­de­re na­e­sten kun skal for­hol­de sig til, at der skal ska­e­res ned på de­res ar­bejds­plads, og de selv skal bru­ge me­re og me­re tid på do­ku­men­ta­tion, hvis de ik­ke bli­ver fy­ret, som re­sul­tat af be­spa­rel­ser. De er slet ik­ke i fo­kus i

den of­fent­lig de­bat.

Der er brug for den re­el­le dis­kus­sion, som Kå­re Dybvad star­te­de, og der er brug for aen­drin­ger i po­li­tik­ken, så Dan­mark i langt hø­je­re grad får al­le med.

om eli­te godt pak­kes ned. Det er slet ik­ke der, pro­ble­met lig­ger, og det er slet ik­ke der, der mang­ler po­li­tisk op­ma­er­k­som­hed og løs­nin­ger.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.