DE FEM KVIN­DE­LI­GE STORFORBRYD DEN MEXICANSKE NAR

I KVIN­DE I EN MANDEVERDEN: ’Stil­le­ha­vets dron­ning’ blev født ind i bran­chen o DAG 1 SANDRA AVILA BELTRAN DAG 2 BONNIE PAR­KER DAG 3 R

Ekstra Bladet - - SLYNGELSTUEN - STE­FAN CHRI­STEN­SEN stes@eb.dk

En kvin­de i en ver­den do­mi­ne­ret af ma­end. Så­dan kan man ro­ligt be­skri­ve mexicanske Sandra Avila Beltran, der gjor­de ko­met-kar­ri­e­re i narko-bran­chen fra slut­nin­gen af 70’er­ne. Til­nav­net ’Dron­nin­gen af Stil­le­ha­vet’ fik hun, for­di hun spe­ci­a­li­se­re­de sig i at ar­ran­ge­re smug­ling af tons­vis af ko­kain fra Stil­le­hav­sky­sten i Me­xi­co til USA i bå­de, der el­lers hav­de som pri­ma­e­re for­mål at fan­ge tun op fra ha­vet.

Men det var ik­ke trans­port af narko, der end­te med at sa­et­te hen­de bag lås og slå. I hvert fald ik­ke di­rek­te.

I bran­chen fra barns ben

Sandra Avila Beltran blev født i Ba­ja Ca­li­for­nia i Me­xi­co 16. ok­to­ber 1960, og al­le­re­de fra barns­ben stif­te­de hun be­kendt­skab med den ver­den, hvor hun se­ne­re selv skul­le sik­re sig be­røm­mel­se.

Hen­des far, Al­fonso Avila Qu­in­te­ro, hav­de sta­er­ke re­la­tio­ner til grund­la­eg­ger­ne af det be­ryg­te­de narko­kar­tel Gu­a­da­la­ja­ra, og pen­ge var der­for al­drig et pro­blem i San­dras op­va­ekst.

Pri­vat un­der­vis­ning, kla­ver­ti­mer og tu­re til Dis­neyland var ba­re nog­le af go­der­ne, men der var og­så en bag­si­de af det sø­de narko­liv. Som 13-årig over­va­e­re­de hun sin før­ste sk­ud­veks­ling, der skul­le vi­se sig langt­fra at bli­ve den sid­ste.

Hen­des vej til øver­ste trin i narko-hie­rar­ki­et lå dog ik­ke li­ge for til at be­gyn­de med. Som ung drøm­te hun om at bli­ve jour­na­list, men et par år in­de i stu­di­er­ne blev hun kid­nap­pet af en ja­loux ka­e­re­ste med sta­er­ke bånd til narko­bran­chen. Den bran­che, hvor hun frem­over skul­le slå si­ne fol­der.

Di­rek­te vej til top­pen

Iføl­ge eget ud­sagn brug­te Sandra Avila Beltran blandt an­det sin kvin­de­li­ge char­me til at nå øver­ste trin i narko­kar­tel­ler­ne. Hun flir­te­de sig gen­nem ni­veau­er­ne og blev hur­tigt ef­ter­trag­tet af ma­en­de­ne i bran­chen.

Hun har ved fle­re lej­lig­he­der ud­talt, at kvin­der nor­malt blot bli­ver set som sex-ob­jek­ter og le­ge­tøj af de mand­li­ge narko­ba­ro­ner, og der­for be­slut­te­de hun tid­ligt at sik­re respekt om­kring sig selv. Ek­sem­pel­vis ved al­drig selv at be­nyt­te sig af de stof­fer, hun tjen­te stort på at di­stri­bu­e­re.

Søn­nen fora­e­re­de hun en luksus­bil af ma­er­ket Hum­mer i 15-års fød­sels­dags­ga­ve, og de smyk­ker, hun selv bar til den ene vip-fest ef­ter den an­den, kun­ne ik­ke li­ge­frem fi­nan­si­e­res af en gen­nem­snit­lig me­xi­cansk ind­komst.

Pen­ge­ne er sto­re i den mexicanske un­der­ver­den, men kon­se­kven­ser­ne er hel­ler ik­ke til at ta­ge fejl af. Det fik hun hur­tigt at fø­le på egen krop.

Drab, kid­nap­ning og flugt

Nar­kodron­nin­gens før­ste mand blev dra­ebt af skud, mand num­mer to blev stuk­ket ihjel, og hen­des bror blev pint til dø­de. Alt sam­men som en kon­se­kvens af de ky­ni­ske og be­sti­al­ske for­ret­nings­me­to­der, man op­le­ver i kam­pen om narko­mar­ke­der­ne i Me­xi­co.

I 2002 be­gynd­te tin­ge­ne da og­så at gå helt ska­evt for Sandra Avila Beltran, der el­lers hav­de gjort det til sit spe­ci­a­le at und­gå op­ma­er­k­som­hed fra myn­dig­he­der­ne og de­res uen­de­li­ge kamp for at få styr på stof­fer­nes cir­ku­la­tion.

Hen­des søn blev kid­nap­pet, men da hun be­tal­te lø­sesum­men på fem mil­li­o­ner dol­lars sva­ren­de til godt 33 mil­li­o­ner dan­ske kro­ner, fik po­li­ti­et fa­er­ten af hen­de og de man­ge kri­mi­nel­le ak­ti­vi­te­ter.

De be­røm­te ef­ter­lys­nings-pla­ka­ter pry­de­de hur­tigt ga­de­bil­le­det med Bel­trans vel­fo­to­gra­fe­re­de an­sigt, og de na­e­ste år bød på en til­va­e­rel­se pra­e­get af flugt og pa­ra­noia – langt va­ek fra vip-fester­ne og det gla­mourø­se liv. Hår­far­ven blev aen­dret flit­tigt, og stem­men for­søg­te hun og­så at ju­ste­re for at und­gå at bli­ve af­slø­ret.

Hun nå­e­de blandt an­det at over­le­ve et bag­holds­an­greb fra po­li­ti­et, hvor kug­ler­ne fløj om ører­ne på hen­de, in­den hun slap va­ek og fort­sat­te sin flugt. Og først tre år se­ne­re – 27. sep­tem­ber 2007 – lyk­ke­des det po­li­ti­et at få fat i den ef­ter­trag­te­de narkokvin­de.

Dømt for hvid­va­sk­ning

An­hol­del­sen blev en­den på en åre­lang flugt, og Sandra Avila Beltran har ef­ter­føl­gen­de be­skre­vet det som en let­tel­se at slip­pe for at flyg­te. An­hol­del­sen blev ledsa­get af en sig­tel­se for hvid­va­sk­ning af pen­ge og di­stri­bu­tion af narko­ti­ka, men ret­ten fandt kun be­vi­ser for, at hun var skyl­dig i hvid­va­sk­ning af mil­li­o­ner af dol­lars.

Ef­ter mas­sivt tov­tra­ek­ke­ri lyk­ke­des det i 2012 USA at få ud­le­ve­ret Beltran til rets­for­føl­gel­se, men trods for­søg på at døm­me hen­de for ad­skil­li­ge narkos­mug­le­ri­er fra Me­xi­co til USA slap hun for at ru­ske trem­mer i USA. Beltran na­eg­te­de sig skyl­dig, men ind­gik en af­ta­le om at slip­pe for straf i USA mod at ud­le­ve­re op­lys­nin­ger til po­li­ti­et.

I ste­det vend­te hun re­tur til Me­xi­co, hvor hun end­nu en gang blev an­holdt og se­ne­re idømt fem års fa­engsel for hvid­va­sk­ning af pen­ge. Hun nå­e­de dog blot at af­so­ne min­dre end halv­de­len af straf­fen, in­den hun blev løsladt i 2015 ef­ter i alt syv år bag trem­mer.

I lø­bet af de syv år af­so­ne­de hun blandt an­det to år i iso­la­tion, mens hun i an­dre pe­ri­o­der nød no­get stør­re pri­vil­e­gi­er i fa­engs­let end an­dre ind­sat­te. I 2011 kom det så­le­des frem, at Sandra Avila Beltran hav­de mod­ta­get Bo­tox-be­hand­lin­ger, mens hun af­so­ne­de. Kil­der: The Gu­ar­di­an, New York Ti­mes, CNN, For­bes

Iføl­ge eget ud­sagn brug­te Sandra Avila Beltran blandt an­det sin kvin­de­li­ge char­me til at nå øver­ste trin i narko­kar­tel­ler­ne Pri­vat un­der­vis­ning, kla­ver­ti­mer og tu­re til Dis­neyland var ba­re nog­le af go­der­ne, men der var og­så en bag­si­de af det sø­de narko­liv

FO­TO: AP

Et liv i luksus Al­le­re­de fra Sandra Avila Beltran var barn, l be­ryg­te­de narko­kar­tel Gu­a­da­la­ja­ra.

FO­TO: ALL OVER PRESS

Sandra Avila Beltran un­der en trans­port fra USA til Me­xi­co i 2013. Hun blev depor­te­ret fra USA og flyt­tet til et su­per­sik­ret fa­engsel i Me­xi­co Ci­ty.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.