In­tet blod på ha­en­der­ne

DAG 5 BELLE GUNNESS

Ekstra Bladet - - SLYNGELSTUEN - Stes@eb.dk

Godt et år ef­ter sin løsla­del­se i 2015 lod Sandra Avila Beltran sig in­ter­viewe af den bri­ti­ske avis The Gu­ar­di­an.

Den mexicanske narko­bran­che er be­ryg­tet for sin bruta­li­tet, og det an­slås, at me­re end 100.000 men­ne­sker er ble­vet dra­ebt i kam­pen om pro­fit på det hvi­de pul­ver.

Al­li­ge­vel var der ik­ke tegn på an­ger, da Sandra Avila Beltran lod sig ud­spør­ge af den en­gel­ske jour­na­list. Hun fø­ler sig ik­ke med­skyl­dig for de man­ge drab og pro­ble­mer, som han­del med narko­ti­ka ska­ber i Me­xi­co.

– Folk, der sa­el­ger al­ko­hol og to­bak, får jo hel­ler ik­ke dår­lig samvit­tig­hed, lød ar­gu­men­tet blandt an­det ef­ter­fulgt af en på­stand om, at fle­re men­ne­sker dør af al­ko­hol end stof­fer, og at in­gen tvin­ges til at ta­ge stof­fer mod egen fri vil­je.

Be­stik­kel­se for mil­li­o­ner

Selv om fle­re af hen­des na­er­me­ste måt­te la­de li­vet i narkokri­gen, af­vi­ste hun at kri­ti­se­re narko­bran­chen, men skød i ste­det skyl­den på myn­dig­he­der­ne, der na­eg­ter at le­ga­li­se­re han­del med stof­fer og der­med og­så den for­ret­ning, hun har va­e­ret en del af si­den slut­nin­gen af 70’er­ne.

Myn­dig­he­der og po­li­ti­ke­re fik sig ge­ne­relt no­get af en sva­da fra nar­kodron­nin­gen.

Folk, der sa­el­ger al­ko­hol og to­bak, får jo hel­ler ik­ke dår­lig samvit­tig­hed

I lø­bet af det fle­re ti­mer lan­ge in­ter­view i sit hjem i Gu­a­da­la­ja­ra an­kla­ge­de hun mexicanske po­li­ti­ke­re for om­fat­ten­de kor­rup­tion. I et til­fa­el­de skul­le en me­xi­cansk pra­esi­dent an­gi­ve­lig ha­ve mod­ta­get be­stik­kel­se for 100 mil­li­o­ner dol­lars.

Sandra Avila Beltran brug­te slut­te­lig in­ter­viewet til at hyl­de, at en højt­stå­en­de narko­boss var brudt ud af fa­engs­let, og der­for er det nok tvivl­s­omt, om de man­ge år bag trem­mer har skra­emt hen­de helt va­ek fra den ver­den, der gjor­de hen­de til ukro­net nar­kodron­ning.

FO­TO: AP

Sandra Avila Beltran blev løsladt i 2015 ef­ter syv år bag trem­mer.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.