I øv­rigt me­ner

Ekstra Bladet - - NATIONEN! - Ve­ber Fin­nedal Kø­ben­havn Kim Han­sen Her­lev Jo­hn Hav­mann Erik­sen Ny­elands­vej 47 Fre­de­riks­berg Ni­els Erik H. Chri­sten­sen Bir­ke­par­ken 266 Oden­se EK­STRA BLA­DET 28. JULI

at det er ut­ro­ligt be­kym­ren­de, at le­de­re i sto­re virk­som­he­der og stat­sin­sti­tu­tio­ner kan va­e­re be­dø­ven­de li­geg­la­de med, om de kan kla­re op­ga­ven el­ler ej. Al­le­re­de i kon­trak­ten ved an­sa­et­tel­se har de sik­ret sig en uforskam­met aftra­e­del­ses­af­ta­le på man­ge mil­li­o­ner. at man ik­ke med op­rejst pan­de kan, at skif­ten­de re­ge­rin­ger i de sid­ste ty­ve år har udø­vet ret­ti­digt om­hu i for­bin­del­se med bo­li­ger til den kom­men­de ar­bejds­styr­ke. Hvert ene­ste år er pro­ble­met det sam­me. Man­ge un­ge bli­ver snydt af bo­lig­ha­jer, an­dre er ’hel­di­ge’ og fin­der et va­e­rel­se til 8000 kro­ner. om må­ne­den, an­dre et til 8000 om ugen. De mest hel­di­ge er dem, hvor fora­el­dre­ne har købt en ejer­lej­lig­hed til skyhøj pris. La­en­ge le­ve li­be­ra­lis­men, hvor en­hver bør kla­re sig selv, si­ger blå blok. Men, at de så­kald­te ’rø­de’ par­ti­er og­så er med på den­ne vogn. er ufor­stå­e­ligt. In­gen ta­ger hånd om pro­ble­met, for ved bil­li­ge­re bo­li­ger til stu­de­ren­de øde­la­eg­ges det bo­lig­mar­ked. ejen­doms­ma­eg­ler­ne og spe­ku­lan­ter har byg­get op. at det er sim­pelt­hen rysten­de gri­n­ag­tigt: To kvin­der af an­den et­nisk her­komst end dansk, ud­ta­ler 12. juli i tv, at de ger­ne vil ha­ve et job, men me­ner sam­ti­dig at, ren­gø­ring er ik­ke li­ge dem – de vil hel­le­re ha­ve et an­det job ( de har in­gen ud­dan­nel­se ). Jamen, det er jo en fan­ta­stisk indstil­ling. Det var må­ske på ti­de, at vi al­le, isa­er fol­ke­ne på Bor­gen våg­ne­de op, tog ske­en i den an­den hånd og stil­le­de nog­le krav til dis­se til­flyt­te­re, ik­ke ale­ne for vo­res, men så san­de­lig og­så for de­res skyld. at den ven­det­ta, Tho­mas Rat­hsa­ck fø­rer mod at få kvin­der i ja­e­ger­kor­p­set, tror jeg godt han kan spa­re sig for. Kvin­der står slet ik­ke i kø for at kom­me ind i den bør­ne­ha­ve som mi­li­ta­e­ret er, det er de for­hå­bent­lig for klo­ge til. La­e­ger uden Gra­en­ser går i ret­te med Mor­ten Mes­ser­s­ch­midts klum­me i Ek­stra Bla­det i fre­dags.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.