Red­nings­ak­tio­ner­nes ABC

Ekstra Bladet - - NATIONEN! - A: B: C: Hei­di Chri­sten­sen For­mand for La­e­ger uden Gra­en­ser

Der fin­des man­ge me­nin­ger om flygt­nin­ge og mi­gran­ter – og om red­nings­ak­tio­ner på Mid­del­ha­vet. Men me­nin­ger ale­ne gør det ik­ke. Det er vig­tigt, at ud­mel­din­ger fra isa­er po­li­ti­ke­re, som be­slut­ter hvor­dan vo­res fa­el­les klo­de skal ind­ret­tes, er byg­get på fakta og ik­ke på lø­se el­ler di­rek­te for­ker­te på­stan­de. Det tror jeg, at vi al­le sam­men kan bli­ve eni­ge om.

Der­for er det og­så vig­tigt for mig at forta­el­le dis­se tre ting:

Red­nings­ak­tio­ner på Mid­del­ha­vet til­tra­ek­ker ik­ke flygt­nin­ge og mi­gran­ter. Hvis vi spo­ler ti­den til­ba­ge til 2014, så vi, at men­ne­sker blev ved med at flyg­te over Mid­del­ha­vet, selv om EU’s red­nings­pro­gram Ma­re No­strum blev indstil­let. Og der var fle­re, der druk­ne­de. Men­ne­sker, der sø­ger mod Eu­ro­pa, gør det, for­di de ik­ke kan se no­gen frem­tid, for­di der er krig, og de fryg­ter for de­res og fa­mi­li­ens liv, for­di de bli­ver ud­sat for vold el­ler bli­ver un­der­trykt. Så sent som i maj kon­klu­de­re­de det ita­li­en­ske se­nat, at red­nings­ak­tio­ner ik­ke lok­ker men­ne­sker til at flyg­te over ha­vet. Kort sagt er det krig, vold, fat­tig­dom og un­der­tryk­kel­se, der skub­ber men­ne­sker ud på den far­li­ge flugt over ha­vet – ik­ke ud­sig­ten til en red­nings­båd.

La­e­ger uden Gra­en­sers red­nings­ak­tio­ner er na­tur­lig­vis lov­li­ge, i mod­sa­et­ning til hvad en­kel­te po­li­ti­ke­re på­står – blandt an­det her i Ek­stra Bla­det. Vo­res ar­bej­de er ko­or­di­ne­ret af de ita­li­en­ske myn­dig­he­der, der har et ope­ra­tio­nelt cen­ter i Rom. Og det er Ita­li­ens myn­dig­he­der, der har be­slut­tet, at de

nød­sted­te, der bli­ver red­det, skal sej­les til Ita­li­en.

Man­ge si­ger, at det kun bør va­e­re EU, der ta­ger sig af red­nings­ak­tio­ner på Mid­del­ha­vet. Jeg er enig. Desva­er­re er det så­dan, at EU’s ski­be kun red­der en del af af de nød­sted­te. Ba­re i år er om­kring 2000 men­ne­sker druk­net. Det er ty­de­ligt, at be­ho­vet for ef­ter­søg­nin­ger og red­nin­ger ik­ke er da­ek­ket, selv om han­dels­ski­be og hja­el­pe­or­ga­ni­sa­tio­ner gør de­res bed­ste.

Vi er IK­KE po­li­ti­ke­re i La­e­ger uden Gra­en­ser, og vi forta­el­ler ik­ke, hvor­dan po­li­ti­ker­ne skal age­re. Men vi har mas­ser af in­for­ma­tio­ner fra den vir­ke­li­ge ver­den. Dem vil vi ger­ne drøf­te med kri­ti­ker­ne af red­nings­ar­bej­det.

Jeg sy­nes, at fakta er et rig­tig godt sted at be­gyn­de, li­ge me­get hvil­ket po­li­tisk stå­sted man har, og li­ge me­get hvor­dan man me­ner, at po­li­ti­ker­ne bør ta­ck­le de sto­re glo­ba­le ud­for­drin­ger med flygt­nin­ge og mi­gran­ter.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.