Kam­pen for det dag­li­ge brød: Fol­ke­hja­elp i 110 år

Ekstra Bladet - - NATIONEN! - AR­KIV­FO­TO Kil­de: Dansk Fol­ke­hja­elp

I man­ge år in­vi­te­re­de Dansk Fol­ke­hja­elp Tjer­no­byl-bør­ne­ne på fe­rie i Dan­mark. Her ses nog­le le­gen­de fe­ri­ebørn i Søn­der Sten­derup i 1999. ’Der er i Dan­mark en krig i gang med si­ne sår­e­de. Man må kun­ne hja­el­pe dis­se sår­e­de på en hur­ti­ge­re og bed­re må­de. Jeg ta­en­ker her på de man­ge, der sår­es på ar­bejds­plad­ser­ne i kam­pen for det dag­li­ge brød.’

Så­dan lød det i 1907, da Fre­de­rik M. Ni­el­sen – se­ne­re Fre­de­rik Ha­gen­gaard – tog ini­ti­a­ti­vet til det, vi i dag ken­der som Dansk Fol­ke­hja­elp.

Or­ga­ni­sa­tio­nen er i dag – 110 år se­ne­re – sta­dig den sam­me.

Den ar­bej­der end­nu for et bed­re første­hja­elps-be­red­skab og me­re tryg­hed,. Min­dre fat­tig­dom og ulig­hed – så vel hjem­me som på ver­dens­plan – er og­så sta­dig en af or­ga­ni­sa­tio­nen fo­kus­punk­ter.

I an­led­ning af ju­bila­e­et hol­der Dansk Fol­ke­hja­elp gra­tis første­hja­elp­s­kur­ser.

Kur­set ta­ger blot fi­re ti­mer, og du la­e­rer at yde første­hja­elp til en per­son med hjer­te­stop – bå­de med og uden hjer­testar­ter. Som sama­rit har Aa­se pas­set alt fra strå­le­ram­te børn fra Tjer­no­byl til flygt­nin­gebørn fra Ko­so­vo el­ler ud­sat­te dan­ske børn af en­li­ge fora­el­dre.

FO­TO: /RITZAU/TIM KILDEBORG JEN­SEN

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.