Dan­sker­ne hja­el­per en­du, men ...

Ekstra Bladet - - NATIONEN! -

– Det er ik­ke nemt at få fri­vil­li­ge. Det vil jeg ik­ke si­ge. Men det hand­ler me­get om at få bud­ska­bet ud. Hvor­for vi gør tin­ge­ne, og hvad vi vil med det. Så op­le­ver vi og­så, at folk ger­ne vil hja­el­pe, si­ger Aa­se Han­sen.

Den er­far­ne sama­rit fra Dansk Fol­ke­hja­elp fø­ler ik­ke, at dan­sker­ne la­en­ge­re er så in­ter­es­se­re­de i at bli­ve med­lem­mer af nød­hja­elps-for­e­nin­gen.

I ste­det vil de ger­ne kom­me og hja­el­pe til på en­kel­te om­rå­der.

– Der er må­ske sket et lil­le skred i for­hold til tid­li­ge­re. Der var man me­re en del af en fore­ning.

I ste­det kom­mer man nu og lø­ser og hja­el­per med nog­le op­ga­ver, og så er det det.

Ak­ti­ve sama­rit­ter

Trods fald i med­lem­mer er sama­rit­ter­ne imid­ler­tid me­get ak­ti­ve.

Det er un­ge men­ne­sker, der stil­ler fri­vil­ligt op i bå­de ti og 12 ti­mer om ugen i de­res fri­tid.

– Det, sy­nes jeg, er fan­ta­stisk, si­ger Aa­se Han­sen.

Hun forta­el­ler, at med­lem­san­tal­let i Dansk Fol­ke­hja­elps Oden­se-af­de­ling sta­dig er fint, og at de sta­dig kan få mas­ser af fri­vil­li­ge til de­res sama­ritvag­ter.

Og­så til de­res bør­ne­lejr, hvor man hja­el­per ud­sat­te børn af en­li­ge for­sør­ge­re, tra­e­der folk til.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.