Vi kan vin­de

EM-TRIUMF: Dan­mark har en re­van­che til go­de mod Østrig i EM-se­mi­fi­na­len. DR-eks­pert Ar­nela Mu­mi­novic vur­de­rer, at Dan­mark kan gå he­le vej­en

Ekstra Bladet - - SPORT - MOR­TEN KIERSGAARD ESPERSEN mke@eb.dk

De dan­ske fod­bold­kvin­der le­ve­re­de i går en sen­sa­tio­nel 2-1-sejr over Tys­klands re­ge­ren­de eu­ro­pa­me­stre i EMkvart­fi­na­len.

Når Dan­mark på tors­dag spil­ler EM-se­mi­fi­na­le i Bre­da, er mod­stan­de­ren Østrig, der i af­tes vandt kvart­fi­na­len mod Spa­ni­en ef­ter 0-0 og ef­ter­føl­gen­de straf­fes­parks­kon­kur­ren­ce.

Selv om Dan­marks Ra­dios eks­pert­kom­men­ta­tor Ar­nela Mu­mi­novic hel­le­re hav­de set Spa­ni­en som dansk mod­stan­der, vur­de­rer hun, at Dan­mark har fi­ne chan­cer for at kom­me helt frem til EM-fi­na­len.

– Jeg vil vur­de­re chan­cer­ne til at va­e­re 50-50. Man­ge vil nok gø­re Dan­mark til fa­vo­rit­ter, for­di vi har slå­et Tys­kland ud, for så fortje­ner man na­er­mest at kom­me i fi­na­len, men Østrig har alt­så vun­det de­res grup­pe for­an Frank­rig, si­ger hun.

Op­løf­ten­de spil

Få uger in­den EM-slut­run­den tab­te Dan­mark en test­kamp til net­op Østrig med 2-4, men der er sket me­get si­den da.

– Dan­mark blev jo ud­spil­let i den kamp, og det sid­der nok sta­dig i ho­ve­d­et på spil­ler­ne. Men nu får de mu­lig­hed for re­van­che, og mon ik­ke at tra­e­ner­ne har kor­ri­ge­ret en hel del, si­ger Ar­nela Mu­mi­novic.

TV-eks­per­ten for­ven­ter, at Dan­mark kom­mer til at ha­ve bol­den me­get i se­mi­fi­na­len, og så ga­el­der det om at va­e­re bed­re på sid­ste tred­je­del og pas­se på bag­u­de.

– Østri­ger­ne er go­de på kon­traan­greb og spil­ler me­get di­rek­te. Vi skal ud over kan­ter­ne, for de­res høj­re­ba­ck er ik­ke vildt dyg­tig.

– Og så sy­nes jeg, at vo­res spil har va­e­ret me­get op­løf­ten­de på det sidst.

– Na­dia Na­dim har meldt sig ind i tur­ne­rin­gen, og vo­res de­fen­siv ser god ud. For­sva­ret med Si­mo­ne Boye og Sti­ne Lar­sen fun­ge­rer godt, og så­dan var det ik­ke mod Østrig sidst.

En gyl­den chan­ce

Det sto­re spørgs­mål er selv­føl­ge­lig, om Dan­mark kan gå he­le vej­en og vin­de EM-gul­det, som her­rer­ne gjor­de det i 1992 i Sve­ri­ge.

– Når man har slå­et Tys­kland ud, kan man godt gå he­le vej­en. Vi har en gyl­den mu­lig­hed for at kom­me i fi­na­len, når vi mø­der de her østrig­ske slut­run­de-de­butan­ter, vur­de­rer Ar­nela Mu­mi­novic.

– I fi­na­len ven­ter så en­ten Hol­land el­ler Eng­land, tror jeg, men vi skal alt­så først for­bi Østrig, som jeg sy­nes, vi har fi­ne mu­lig­he­der mod, si­ger hun.

– Men suc­ceskri­te­ri­et var at kom­me vi­de­re fra grup­pen, og det gjor­de vi – og at vi slog Tys­kland i kvart­fi­na­len, det var drøm­men, og det gjor­de vi og­så. Så hvor­for skul­le vi ik­ke gå he­le vej­en?

Hvis jeg in­den EM hav­de sagt, at det bli­ver Dan­markØ­strig i se­mi­fi­na­len, hvad hav­de du så sagt?

– Så hav­de jeg sagt, at du ik­ke hav­de for­stand på kvin­de­fod­bold. Det her er en ka­em­pe over­ra­skel­se, fast­slår Ar­nela Mu­mi­novic.

Uaf­gjort mod fa­vo­rit­ter­ne

Østrig vandt 1-0 mod Schweiz og 2-1 mod Island i grup­pe­spil­let, hvor hol­det og­så spil­le­de 1-1 med fa­vo­rit­ter­ne fra Frank­rig.

Østri­ger­nes EM-top­sco­rer er Ni­na Bur­ger, der har sco­ret to gan­ge ved slut­run­den og til dag­lig op­tra­e­der i den ty­ske Bun­des­liga.

Der er end­nu ik­ke sat et pra­e­cist tids­punkt på, hvor­når på tors­dag se­mi­fi­na­len mel­lem Østrig og Dan­mark spil­les, men den kan føl­ges li­ve på tv og i tekst på ek­strabla­det.dk.

Når man har slå­et Tys­kland ud, kan man godt gå he­le vej­en

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.