SUPERWOMEN

SÅ­DAN, PI­GER!: De ot­te-dob­bel­te ty­ske eu­ro­pa­me­stre blev sendt hjem ef­ter en våd og van­vit­tig kamp

Ekstra Bladet - - SPORT - Ek­stra Bla­det/Ritzau

Fra gi­ga-drop til hi­sto­risk top!

De dan­ske EM-hel­tin­der slog i går Tys­kland med 2-1 ef­ter den va­erst ta­en­ke­li­ge start og er nu i EM-se­mi­fi­na­len. De ty­ske eu­ro­pa­me­stre blev sendt ud, og sen­sa­tio­nen er ful­dendt.

Tys­kland har sid­det på EM-tro­nen si­den 1995. I me­re end to år­ti­er hav­de in­gen for­må­et at bry­de do­mi­nan­sen, men det blev der la­vet om på i søn­da­gens ud­sat­te kvart­fi­na­le i Rot­ter­dam.

Det star­te­de el­lers elen­digt, da Dan­marks må­l­mand, Sti­na Lyk­ke, ef­ter blot to mi­nut­ter to­talt-drop­pe­de og gav ty­sker­ne en drøm­mestart.

Men Dan­mark ka­em­pe­de sig til­ba­ge og fik en per­fekt start på an­den halv­leg, da Na­dia Na­dim brag­te Dan­mark på 1-1.

Chan­cer på stri­be

Sti­ne Lar­sen le­ve­re­de et sta­er­kt for­ar­bej­de på høj­re­kan­ten, hvor hun holdt godt fast i bol­den. Linjedom­me­ren mar­ke­re­de for tysk fris­park, og Dz­se­ni­fer Ma­rozsan og Isa­bel Ker­s­chowski stop­pe­de med at spil­le.

Dom­mer Ka­ta­lin Kulcs­ar und­lod at fløjte, og så kun­ne Sti­ne Lar­sen lø­be mod bag­linj­en og sen­de bol­den ind i pan­den på Na­dim.

Der­fra bøl­ge­de kam­pen frem og til­ba­ge i et ut­ro­ligt chan­ce-show, hvor man skul­le be­gra­en­se sig for ik­ke at rå­be og skri­ge af de ek­stremt un­der­hol­den­de sce­ner.

Et ry­stet tysk mand­skab sej­le­de nu rundt i for­sva­ret, og dan­ske­re hav­de man­ge chan­cer for at kno­ck­ou­te den ty­ske gi­gant.

De dan­ske kon­tra-an­greb var far­li­ge hver gang, og der var man­ge af dem.

En stor mu­lig­hed til­faldt Ka­tri­ne Ve­je. Et ind­la­eg fra Na­dim fandt vej over til den hur­ti­ge ven­stre­kant, der fik ban­ket bol­den op på over­lig­ge­ren.

Ner­vepi­r­ren­de af­slut­ning

Ot­te mi­nut­ter før tid kom så den ul­ti­ma­ti­ve for­løs­ning, da The­resa Ni­el­sen helt umar­ke­ret midt for mål kun­ne he­a­de Dan­mark i EM-se­mi­fi­na­len.

– Det er det vil­de­ste jeg har prø­vet. Og jeg score­de et flot mål! Juhuu!, råb­te mat­chvin­der The­resa Ni­el­sen li­ge ef­ter sej­ren til DR.

Ti ner­vepi­r­ren­de mi­nut­ter se­ne­re slut­te­de den kamp, der skul­le va­e­re sat i gang lør­dag af­ten 20.45, men grun­det van­vit­ti­ge vand­mas­ser blev ud­skudt til søn­dag.

Og her ske­te så alt­så det helt van­vit­ti­ge, at Dan­mark cho­ke­re­de fod­bold-Eu­ro­pa og slog de for­sva­ren­de eu­ro­pa­me­stre, stormag­ten Tys­kland, ud af EM. For før­ste gang i 22 år bli­ver Tys­kland ik­ke eu­ro­pa­me­ster – og det er Dan­marks fortje­ne­ste.

Det er det vil­de­ste jeg har prø­vet. Og jeg score­de et flot mål!

Anja Mit­tag og de øv­ri­ge ty­ske spil­le­re var helt fa­er­di­ge ef­ter det uven­te­de ne­der­lag til lil­le­put-lan­det.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.