Det er ik­ke til at fat­te

Ekstra Bladet - - SPORT - Ritzau

Land­stra­e­ner Nils Ni­el­sen kal­der det fan­ta­stisk, mens Si­mo­ne Boye al­drig har prø­vet no­get, der er stør­re.

Med me­re end to år­ti­er på den eu­ro­pa­ei­ske fod­bold­tro­ne var Tys­kland en ef­ter­trag­tet skalp.

La­en­ge før det igang­va­e­ren­de EM hav­de land­stra­e­ner Nils Ni­el­sen talt om, at det vil­le va­e­re stort, hvis Dan­mark vil­le få mu­lig­he­den for at slå de su­ve­ra­e­ne ty­ske­re ud.

I går ef­ter­mid­dag ske­te det na­e­sten umu­li­ge så, da Dan­mark send­te Tys­kland hjem.

– Det er helt fan­ta­stisk, si­ger Nils Ni­el­sen med et smør­ret grin.

Det stør­ste no­gen­sin­de

Mid­ter­for­sva­re­ren Si­mo­ne Boye fat­ter slet ik­ke, at det kun­ne la­de sig gø­re at slå Tys­kland, der har vun­det seks EM-tit­ler i tra­ek si­den 1995.

– Jeg tror slet ik­ke, at vi li­ge nu for­står, hvor stort det er, sag­de hun ef­ter kam­pen.

– Det har sik­kert gi­vet et ra­ma­skrig i Tys­kland og re­sten af Eu­ro­pa. At det li­ge bli­ver os, der slår dem ud, er det stør­ste, jeg har va­e­ret med til, si­ger Si­mo­ne Boye.

Kvart­fi­na­len var op­rin­de­lig sat til at bli­ve spil­let lør­dag af­ten, men regn­vejr over Rot­ter­dam be­tød, at den blev ud­sat til søn­dag klok­ken 12.

Man­ge af spil­ler­ne hav­de sva­ert ved at sove, da de ef­ter en lang af­ten kom til­ba­ge på ho­tel­let. Men land­stra­e­ner Nils Ni­el­sen hav­de gemt et lil­le es i ae­r­met til søn­dag morgen.

Ar­ro­gan­te ty­ske­re

Den dan­ske tra­e­ner hav­de nem­lig hørt, at Tys­kland al­le­re­de føl­te sig helt sik­re på at gå vi­de­re til se­mi­fi­na­len, der skal spil­les på tors­dag.

– Ty­sker­ne har va­e­ret lidt ar­ro­gan­te i de­res spil til EM, forta­el­ler han.

– Det blev så top­pet ved, at jeg hør­te, at de hav­de sendt de­res ba­ga­ge vi­de­re til det sted, hvor se­mi­fi­na­len skal spil­les, si­ger Nils Ni­el­sen.

– Det fandt jeg ret mor­somt. Jeg ved nu ik­ke, om det pas­ser. Men når den slags fal­der ned i skø­det på én, så si­ger man det til spil­ler­ne.

– Så jeg spurg­te dem, om vi ik­ke skul­le smi­de ty­sker­nes ba­ga­ge vi­de­re på en pal­le, når vi kom der­ned, si­ger land­stra­e­ne­ren.

Nils Ni­el­sens fi­nur­li­ge hi­sto­rie gjor­de ind­tryk, forta­el­ler San­ne Tro­els­gaard:

– Det var en ek­stra mo­ti­va­tion. Den ba­ga­ge skul­le vi­de­re til Tys­kland.

Det har sik­kert gi­vet et ra­ma­skrig i Tys­kland og re­sten af Eu­ro­pa

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.