Jeg er ban­ge for at he­a­de

Ekstra Bladet - - SPORT - Ritzau

Det er sja­el­dent, at The­resa Ni­el­sen en­der som mat­chvin­der for det dan­ske lands­hold. Men i går ef­ter­mid­dag var tu­ren så kom­met til den 30-åri­ge høj­re­ba­ck, der score­de sit se­ne­ste lands­holds­mål for seks år si­den.

Med syv mi­nut­ter til­ba­ge af EM-kvart­fi­na­len mod Tys­kland var The­resa Ni­el­sen lø­bet med frem i det ty­ske straf­fes­parks­felt.

Her sat­te hun pan­den på Fre­de­rik­ke Thø­ger­sens ind­la­eg og sør­ge­de for en sen­sa­tio­nelt dansk 2-1-sejr.

– Jeg bli­ver kri­ti­se­ret for, at jeg ik­ke er of­fen­siv nok me­re. Det må jeg jo ta­ge til mig, så jeg løb he­le vej­en med frem.

– Hvis det ud­vik­ler sig til den slags, så må jeg lø­be end­nu me­re i fel­tet i vo­res na­e­ste kam­pe, si­ger The­resa Ni­el­sen med et stort grin.

– Det er man­ge år si­den, at jeg sidst score­de med ho­ve­d­et. Det var den­gang, jeg var ju­ni­o­r­spil­ler. Jeg er jo lidt lil­le i det, og jeg er og­så så­dan lidt ban­ge for det – isa­er i det of­fen­si­ve.

Tys­kland, der har vun­det de se­ne­ste seks EM-tit­ler, fik en drøm­mestart på kam­pen. Et dansk må­l­mands­drop af Sti­na Lyk­ke send­te ty­sker­ne i front på et langskud ef­ter to mi­nut­ter.

Ef­ter pau­sen fik Na­dia Na­dim ud­lig­net til 1-1 for Dan­mark, in­den det lyk­ke­des The­resa Ni­el­sen at sik­re sej­ren.

Det var min fejl

– At kom­me bag­ud mod Tys­kland i en EM-kvart­fi­na­le – det tror jeg ik­ke, at der er man­ge hold, der vil­le kun­ne rej­se sig fra.

– Men vi kan alt­så kom­me rig­tig langt med det her hold. Vi byg­ger på fra kamp til kamp, si­ger mat­chvin­de­ren.

Må­l­mand Sti­na Lyk­ke er ef­ter sej­ren let­tet over, at hen­des fejl i be­gyn­del­sen af kam­pen ik­ke kom til at be­ty­de det sto­re.

– Jeg prø­ve­de at fi­se skud­det hen over mål, men bag­ef­ter kun­ne jeg se, at jeg skul­le ha­ve gre­bet den. Det er helt klart min fejl, kon­sta­te­re­de hun ef­ter kam­pen.

– Bag­ef­ter er jeg hel­dig med, at Tys­kland kom frem til fle­re chan­cer, og så byg­ge­de jeg selv­til­li­den op igen.

– Jeg er ba­re glad for, at det ik­ke end­te med, at den scor­ing send­te os ud, si­ger må­l­man­den.

AL­LE FOTOS: ALL OVER PRESS

Så­dan! Så gik den ik­ke la­en­ge­re! De sej­r­svan­te ty­ske kvin­der måt­te ful­de af ae­r­g­rel­se se til, da det dan­ske lands­hold i går send­te dem ud i mør­ket al­le­re­de i kvart­fi­na­len ved fod­bold-EM.

The­resa Ni­el­sen blev mat­chvin­der med sit

83. for­nem­me ho­ved­støds­mål i mi­nut.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.