Jeg bli­ver helt ge­nert

Las­se Vi­gen har få­et et brag af et gen­nem­brud på Fes­teg­nen – ve­stjy­den le­ve­re­de tre mål og en as­sist på én halv­leg

Ekstra Bladet - - SPORT - JAN KJELDTOFT

Tre kas­ser og en as­sist. På 45 mi­nut­ter… Las­se Vi­gen bra­end­te Brønd­by Sta­dion af på sin an­den halv­leg af en kamp, der drø­ne­de rundt i samt­li­ge tove – men end­te med at få én ka­em­pe stor helt.

En rol­le, ve­stjy­ske Las­se Vi­gen slet, slet ik­ke bry­der sig om at ind­ta­ge. Men først måt­te den 22-åri­ge ned til fan­se­ne på Sydsi­den sam­men med he­le hol­det, og så blev han ef­ter­føl­gen­de holdt til­ba­ge og til­jublet SOLO af be­gej­stre­de Brønd­by-fans ef­ter den ha­es­bla­e­sen­de 5-3 sejr over Lyng­by.

Ik­ke li­ge en si­tu­a­tion, den tid­li­ge­re Ful­ham-spil­ler hav­de skre­vet ind i ma­nuskrip­tet, da han valg­te at ven­de hjem til Dan­mark.

– Du ser helt ge­nert ud!

– Jamen, det er jeg nok og­så lidt.

– Hvad er hår­dest: At sco­re tre mål på én halv­leg el­ler skul­le snak­ke med pres­sen?

– Det er klart det her! Det an­det er og­så me­get sjove­re.

– Det er vel stort at bli­ve kaldt ned til fan­se­ne og overøst med ros og ju­bel?

– Ja, det er en stor dag. Det er ik­ke den slags, jeg går og for­ven­ter af mig selv, og det er hel­ler ik­ke en si­tu­a­tion, der er fo­re­kom­met ret of­te – og det kom­mer hel­ler ik­ke til at ske hver uge fra nu af. El­ler i re­sten af saesonen. Jeg tror, jeg sta­dig er lidt… Ja, som du si­ger: Det gik sta­er­kt. Det var en halv­leg, hvor tin­ge­ne li­ge klik­ke­de, og jeg tror li­ge, jeg skal hjem at sun­de mig oven på det her.

– Du kan må­ske ik­ke hu­ske dit sid­ste hattrick?

– Nej, ik­ke pra­e­cist. Jeg er ret sik­ker på, jeg la­ve­de et som U17-spil­ler i Es­b­jerg el­ler no­get i den stil, men det er ved at va­e­re no­get tid si­den.

– Hvor kom­mer det så fra?

– Jamen, li­ge i dag tror jeg ik­ke, der er ret me­get, der ik­ke lyk­kes. Dem, jeg spar­ker til, går ind. Jeg har vel re­elt kun de tre for­søg. Men hvad kan man si­ge? Det er jo det, jeg har haft lyst til. At kom­me til at spil­le på så­dan et hold, der er i den rig­ti­ge po­si­tion, man spil­ler for HOL­DET, man spil­ler for den åb­ne mand – man spil­ler chan­cer­ne stør­re, hvis man kan, og vi for­sø­ger at gø­re hin­an­den go­de.

– Und­ta­gen dig. Du hak­ker dem jo ind selv!

– Haha, li­ge i dag faldt de til mig, og det gik jo me­get godt. Men jeg kan li’ den må­de, vi spil­ler på som et hold –

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.