Puk­ki: Selv­føl­ge­lig vil­le Pa­nat­hin­ai­kos va­e­re in­ter­es­sant

Ekstra Bladet - - SPORT -

Te­emu Puk­ki bra­end­te straf­fe plus i hvert fald én an­den stor chan­ce, der faldt til fin­nen i kam­pens start. Og det er selv­føl­ge­lig na­er­lig­gen­de, at den må­ske kom­men­de trans­fer til Pa­nat­hin­ai­kos kan hav­de gre­bet ob­stru­e­ren­de ind i an­gri­be­rens tan­kesa­et op til og un­der kam­pen.

Iføl­ge gra­e­ske kil­der hav­de Pa­nat­hin­ai­kos en re­pra­e­sen­tant på Brønd­by Sta­dion – in­gen rin­ge­re end Di­a­man­topoulos – og iføl­ge me­di­ekil­der fra At­hen og om­egn skul­le Te­emu Puk­ki og klub­ben va­e­ret kom­met overens med de per­son­li­ge for­hold.

Re­sten er så et spørgs­mål om, hvor­vidt klub­ber­ne kan fin­de den rig­ti­ge pris, der an­gi­ve­ligt skul­le va­e­re 10-11 mio. kro­ner.

Ho­ved­per­so­nen har dog in­gen am­bi­tio­ner om at ka­ste lys over det mu­li­ge skif­te.

– Det er sva­ert at si­ge, hvor­for det blev så skør en kamp. Li­ge nu er jeg ba­re glad for de tre po­int – og tem­me­lig skuf­fet over min egen ind­sats, si­ger en af­da­em­pet Te­emu Puk­ki ef­ter kam­pen.

– Der går mas­si­ve ryg­ter om et skif­te til Gra­e­ken­land. På­vir­ker det dig?

– Jeg har kun fo­ku­se­ret på den­ne kamp, så jeg kan ik­ke kom­men­te­re den hi­sto­rie.

– Jeg ta­enk­te ik­ke på det på ba­nen, men selv­føl­ge­lig… Jeg hav­de et par mis­se­re i star­ten af kam­pen, og de gjor­de kam­pen sva­er for mig.

Hvis der kom­mer en trans­fer, kan du ha­ve spil­let din sid­ste

Sta­dion… kamp på Brønd­by

– Jeg har in­gen anel­se om, hvor­dan tin­ge­ne går, så jeg for­be­re­der mig på kam­pen tors­dag un­der al­le om­sta­en­dig­he­der. Det er en vig­tig kamp, og vi øn­sker at kom­me vi­de­re i Eu­ro­pa Le­ague.

– Hvis det nu var den sid­ste kamp, hvad vil du så si­ge til Brønd­bys fans?

– Haha. Hvis det skul­le gå så­dan, så vil jeg si­ge no­get til dem, når det er en kends­ger­ning, men jeg tror ik­ke, det er så­dan. Så som jeg sag­de: Jeg gør mig klar til kam­pen tors­dag. Det er, hvad jeg har at si­ge om det.

Hel­ler ik­ke sport­s­di­rek­tør Tro­els Bech har de sto­re in­ten­tio­ner om at løf­te slø­ret for even­tu­el­le for­hand­lin­ger:

– Vi er – i mod­sa­et­ning må­ske til an­dre klub­ber – ik­ke en klub, der ud­le­ve­rer hver­ken ka­len­de­re el­ler mø­de­dag­bø­ger til me­di­er­ne, så det gør vi hel­ler ik­ke her. Jeg vil ik­ke kom­men­te­re, om der er for­hand­lin­ger.

– Vi for­hol­der os ik­ke til spe­ku­la­tio­ner el­ler ud­la­eg­ger, hvad vi el­lers går og gør, før vi har en trans­fer. Jeg vil ik­ke stil­le op i det me­die-cir­kus.

– Hvis I sa­el­ger spil­le­re og vin­du­et luk­kes, har I så li­ge så man­ge an­gri­be­re som nu ef­ter 1. sep­tem­ber?

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.