2 1

Ekstra Bladet - - SPORT - PE­TER BAGGE pba@eb.dk

Paul Onu­a­chu (19), Mar­vin Pourié (21), 2-1 Jo­nas Bor­ring (53). ------------------------------ Flyv højt, og få her­re­døm­met i luf­ten. Det er vej­en til at vin­de. Så­dan ly­der den nye re­cept, som FCM-tra­e­ner, Jess Thorup, har ud­skre­vet.

De tid­li­ge­re dan­ske me­stre skal til­ba­ge i top­pen ved at sat­se højt.

Så­le­des lan­ce­re­de midtjy­der­ne mod Ran­ders et nyt to mands an­greb med Paul Onu­a­chu, 2,01 me­ter, og Ale­xan­der Sør­lo­th, 1,94 me­ter, sup­ple­ret med Jo­nas Bor­ring, 1,93 me­ter.

Et hånd­bold­hold

Tre spil­le­re som til for­veks­ling kun­ne lig­ne bag­ka­e­den på et hvil­ket som helst hånd­bold­hold.

Det var tak­ket va­e­ret to ak­tio­ner i luf­ten, at hjem­me­hol­det fortjent kun­ne tra­ek­ke sig sej­r­rigt ud af op­gø­ret mod Ran­ders.

Først du­el­le­re­de Onu­a­chu mod ga­ester­nes island­ske EM-må­l­mand, Han­nes Thor Hal­l­dors­son, som blev ’den lil­le’, da han i du­el­len tab­te bol­den for fød­der­ne af Lan­ge Paul, som fik dre­jet bol­den i net­tet.

Og da Ran­ders-for­sva­ret se­ne­re i op­gø­ret prø­ve­de at sta­ek­ke sam­me Paul Onu­a­chu og Ale­xan­der Sør­lo­th ved et ind­la­eg, kun­ne Jo­nas Bor­ring end­nu en gang vi­se, at han og­så er gan­ske ferm med ho­ve­d­et.

Det bur­de Ran­ders ha­ve vidst, da Jo­nas Bor­ring har en ’far­ve­rig’ for­tid i klub­ben.

Hur­ti­ge kan­ter

– Vi er ret godt kø­ren­de i luf­ten, si­ger Jess Thorup, som sam­ti­digt kan kon­sta­te­re, at midtjy­der­ne og­så har hur­ti­ge kan­ter, der er go­de til at sma­ek­ke bol­den ind i fel­tet.

For at kun­ne ud­nyt­te her­re­døm­met i luf­ten valg­te FCM mod Ran­ders at gå va­ek fra at spil­le med den sa­ed­van­li­ge 4-1-4-1 for­ma­tion, som el­lers er for­trykt på den holdop­stil­ling, som ud­le­ve­res en ti­me før kamp­start.

Syste­met hed i ste­det 4-4-2, og det kan bli­ve brugt igen tors­dag mod pol­ske Ar­ka Gdy­nia.

– Vi er tvun­get til at va­e­re ag­gres­si­ve, si­ger Jess Thorup, som først lan­ce­re­de sy­stem-aen­drin­gen ved lør­da­gens tra­e­ning.

Der­for var det vig­tigt at få af­prø­vet, om det og­så vir­ke­de i kamp.

– Det var unød­ven­digt, at vi skul­le ba­ev­re mod slut­nin­gen, hvor tra­et­he­den over en kamp tors­dag og en lang rej­se ind­fandt sig, si­ger Jess Thorup.

– Vi hav­de el­lers chan­cer og mu­lig­he­der for at luk­ke kam­pen tid­ligt.

– Med sej­ren fik vi tan­ket selv­til­lid til de kom­men­de op­ga­ver, si­ger Jess Thorup, som gan­ske mo­digt hav­de valgt at ro­te­re og ud­skif­te på fem plad­ser i for­hold til kam­pen i Po­len.

Bur­de va­e­re over­skud

Mod­sat sidst mod Brønd­by, hvor ro­ta­tio­nen re­sul­te­re­de i et 0-4 ne­der­lag, gik sats­nin­gen hjem mod Ran­ders.

– Jeg har vel 18-20 spil­le­re, som pres­ser sig på, si­ger Jess Thorup.

– I dag var der end­da nog­le styk­ker, som der ik­ke var plads til på ba­en­ken.

Selv om det ik­ke blev til en pran­gen­de sejr mod Ran­ders, ser hel­heds­bil­le­det godt ud på he­den, hvor man godt kan til­la­de sig at drøm­me stort i Superligaen og snak­ke højt om at kom­me i grup­pe­spil­let i Eu­ro­pa Le­ague.

Der er li­ge en kamp tors­dag, men da 200-kamps ju­bila­ren fra for­le­den, an­fø­rer Jakob Poul­sen og formsta­er­ke Rilwan Has­san, blev spa­ret og kun li­ge fik rørt sig mod slut­nin­gen, så skul­le der va­e­re over­skud til at lø­be po­lak­ker­ne over en­de.

Sam­ti­digt ser det ud til, at FCM langt om la­en­ge har fun­det et mid­ter­for­svar, som fun­ge­rer med Ki­an Han­sen og den nye un­ga­rer, Zsolt Korcs­mar, for­an Jes­per Han­sen, som er ved at ha­ve fun­det sig til ret­te i de nye om­gi­vel­ser.

Vi er ret godt kø­ren­de i luf­ten

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.