IN­TET BE­HOV FOR FORSTAERKNING

Nord­s­ja­el­land top­per Superligaen, selv om klub­ben har sagt far­vel til ru­ti­ne­re­de Ing­vart­sen, Lo­bot­ka og Max­sø. Kas­per Hjul­mand vil nu fin­de af­lø­ser­ne i eg­ne ra­ek­ker

Ekstra Bladet - - SPORT - Gis­le@eb.dk

kra­e­ve for­sta­er­k­nin­ger.

For FC Nord­s­ja­el­land har af­lø­ser­ne klar i eg­ne ra­ek­ker, og Hjul­mands un­ge hold slog fortjent AaB 3-2 og fø­rer nu Superligaen.

– De tre (Ing­vart­sen, Lo­bot­ka og Max­sø, red.) var vo­res må­ske al­ler­bed­ste i sid­ste sa­e­son, og selv om de al­le tre var U21-lands­holds­spil­le­re, var de vo­res ru­ti­ne­re­de folk.

Suc­ces ved egen hja­elp

– Jeg er dybt af­ha­en­gig af vo­res aka­de­mi, og jeg må ba­re si­ge, at der bli­ver ar­bej­det godt der. Jeg er su­per glad for de her kna­eg­te, sag­de Hjul­mand, der mod nord­jy­der­ne gav start­de­but til 18åri­ge Magnus Ko­fod, mens den ja­ev­nal­dren­de Vi­ctor Nels­son over­tog ef­ter Max­sø i mid­ter­for­sva­ret.

Det er et me­get ungt hold, Kas­per Hjul­mand rå­der over, men han og FCN har i sin­de at be­vi­se, at man kan få suc­ces ved egen hja­elp.

Der­for skal man hel­ler ik­ke for­ven­te de vil­de ind­køb fra nord­s­ja­el­la­en­der­nes si­de i det­te trans­fer­vin­due.

– Jeg vil ik­ke ha’ mid­del­må­dig­hed, så hvis vi skal hen­te no­gen, skal de va­e­re ka­non­sta­er­ke og kom­me med no­get ek­stra.

– Det vil­le va­e­re håb­løst at hen­te en spil­ler ind for­an en af vo­res eg­ne, som med tid kan bli­ve rig­tig, rig­tig god. Det er den vej, vi har valgt at føl­ge.

Vil gø­re de un­ge go­de

– Vi vil gø­re de un­ge så go­de, at vi kan kon­kur­re­re. Al­le si­ger, at man ik­ke kan vin­de med et ungt hold. Det må vi så for­sø­ge at mod­be­vi­se, sag­de Kas­per Hjul­mand, der kan gla­e­de sig over, at de na­e­ste un­ge spil­le­re står på spring.

I pau­sen af kam­pen mod AaB løb en flok un­ge FCN­spil­le­re rundt med po­ka­ler, som de har hen­tet i sto­re uden­land­ske tur­ne­rin­ger.

Kun­ne sa­el­ge fem me­re

– Vi har skru­et helt vildt op for ta­len­t­ud­vik­lin­gen. Vi me­ner ik­ke, at vi gør det godt nok i Dan­mark, så det er vo­res vej at gi­ve dem in­ter­na­tio­nal er­fa­ring.

– Vi har bud på man­ge spil­le­re. Vi kun­ne uden pro­ble­mer sa­el­ge fem me­re. Der er en vold­som in­ter­es­se fra he­le Eu­ro­pa på de na­e­ste, der er på vej, sag­de FCN-tra­e­ne­ren, der hå­ber, at Farum-klub­ben med ti­den får en så so­lid for­ret­ning, at klub­ben kan hol­de lidt la­en­ge­re på stor­ta­len­ter­ne:

– Når vi på et tids­punkt skal vin­de no­get, kra­e­ver det, at vi kan be­hol­de de bed­ste i la­en­ge­re tid. Det be­hø­ver ik­ke va­e­re me­re end et halvt el­ler helt år la­en­ge­re, vi hol­der de af­gø­ren­de spil­le­re.

– Jeg tror på, at vi når der­til. For kan vi ar­bej­de med spil­ler­ne lidt la­en­ge­re, bli­ver det rig­tig spa­en­den­de.

Ud over Ing­vart­sen, Lo­bot­ka og Max­sø si­ger FCN snart far­vel til mat­chvin­der Emi­li­a­no Marcon­des.

Han skif­ter til nytår til en­gel­ske Brent­ford.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.