Fe­rie – men Haas har lek­tier for

Tea­met skal va­e­re bed­re na­e­ste gang, slår Ke­vin Magnus­sen fast, mens team­che­fen lover ju­ste­rin­ger til de kom­men­de løb

Ekstra Bladet - - SPORT - Jo­nas Ry­e­felt jry@eb.dk FO­TO: RITZAU

BU­DA­PE­ST (Ek­stra Bla­det): Haas har lek­tier for i fe­ri­en. Om fi­re uger går løs i Bel­gi­en, og her hå­ber de på at få en min­dre pro­ble­ma­tisk we­e­kend end den, de hav­de i Un­garn.

Det bur­de va­e­re mu­ligt, for på Hun­ga­r­or­ing blev det til en smadret bil til Magnus­sen, ka­ta­stro­fa­le tra­e­nin­ger og et løb, der kun lod én bil, Magnus­sens, kø­re al­le 70 om­gan­ge.

Dan­ske­ren ka­em­pe­de med na­eb og klør, men i sid­ste en­de rak­te det ik­ke til me­get.

Dan­ske­ren ka­em­pe­de med na­eb og klør, men i sid­ste en­de rak­te det ik­ke til me­get

– Det er sta­dig ik­ke godt nok. Vi skal va­e­re bed­re na­e­ste gang, si­ger Magnus­sen til Ek­stra Bla­det.

Na­e­ste skridt

Team­chef Günt­her Ste­i­ner forta­el­ler, at de til de na­e­ste op­ga­ver på Spa og Mon­za im­ple­men­te­rer en down­for­ce­pak­ke, der til­go­de­ser de lan­ge li­ge stra­ek, som beg­ge de kom­men­de ba­ner by­der på.

Tea­met har ik­ke man­ge op­gra­de­rin­ger i ae­r­met, for der er fuldt fo­kus på at byg­ge bi­len, der skal gi­ve dem suc­ces i 2018. Det lil­le team har sim­pelt­hen ik­ke res­sour­cer til at ta­en­ke bå­de kort­sig­tet og lang­sig­tet, og Ste­i­ner har tid­li­ge­re slå­et fast, at de ik­ke vil­le kun­ne nå at ud­vik­le og der­na­est pro­du­ce­re sto­re op­gra­de­rin­ger, som kan bru­ges al­le­re­de i den­ne sa­e­son.

Til gen­ga­eld la­eg­ger han ik­ke så me­get i, at hol­det den­ne we­e­kend ik­ke var kon­kur­ren­ce­dyg­ti­ge.

– Jeg vil ik­ke dra­ge for­ha­ste­de kon­klu­sio­ner. Mid­ter­fel­tet er så ta­et, at det kan gå beg­ge ve­je hver we­e­kend. I Østrig var vi vir­ke­lig go­de, og det går op og ned he­le ti­den, si­ger Ste­i­ner på søn­da­gens af­slut­ten­de pres­sese­an­ce.

Na­e­ste gang ven­ter Spa-ba­nen

i Bel­gi­en, og det er en ba­ne, som Magnus­sen tid­li­ge­re har talt om som sin fa­vo­rit. Sid­ste år cras­he­de han dog sin Re­nault-ra­cer, da han ham­re­de ind i da­e­kva­eg­gen på vej ud af det le­gen­da­ri­ske Eau Rou­ge-sving.

Fe­rie-ra­ce

Men før Haas-kø­re­ren kan kom­me til­ba­ge til For­mel 1li­vet,

så ven­ter der alt­så fi­re ugers fe­rie, før de sid­ste ni løb skal af­vik­les.

Magnus­sen for­tal­te tid­li­ge­re, at han ik­ke har det sto­re plan­lagt ud­over at få la­det bat­te­ri­er op. Helt for­stå­e­ligt, når man ta­en­ker på, at der er ble­vet af­vik­let tre løb på 21 da­ge.

Han skal dog sta­dig kø­re bil, men det bli­ver en an­den

slags og med et an­det for­mål. Den kom­men­de we­e­kend skal han sam­men med blandt an­dre Tom Kri­sten­sen kø­re i Kø­ben­havn i for­bin­del­se med Co­pen­ha­gen Hi­sto­ric Grand Prix.

Her stil­ler han op i den vel­gø­ren­de tje­ne­ste og kø­rer for ’Ra­ce for Ri­get’, der sam­ler ind til Rigs­ho­spi­ta­lets Bør­ne Un­ge Pro­gram.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.