VM-sølv til Dan­mark ef­ter gy­ser-fi­na­le

Det dan­ske U21-lands­hold i hånd­bold tab­te VM-fi­na­le ef­ter for­la­en­get spil­le­tid . HÅND­BOLD/FOD­BOLD

Ekstra Bladet - - SPORT - STE­FAN CHRI­STEN­SEN ste­fan.chri­sten­sen@eb.dk

Dan­mark tab­te søn­dag af­ten en uhyg­ge­ligt ta­et fi­na­le ved U21-VM i Al­ge­ri­et med 39-38 ef­ter for­la­en­get spil­le­tid. Den or­di­na­e­re kamp slut­te­de 3434.

Søn­da­gens fi­na­le ud­vik­le­de sig til lidt af et dra­ma og kun­ne let va­e­re tip­pet til beg­ge si­der. Spe­ci­elt i slut­nin­gen af den or­di­na­e­re kamp var Dan­mark se­kun­der fra at hi­ve VM-sej­ren i land mod de ube­sej­re­de spa­ni­e­re.

Dan­mark kom skidt fra start og var hur­tigt bag­ud 0-3. De un­ge dan­ske dren­ge ryste­de dog hur­tigt for­s­kra­ek­kel­sen af sig og fulg­te godt med he­le før­ste halv­leg. Kort før pau­sen ud­lig­ne­de man til 15-15, men et par hur­ti­ge­re mål sør­ge­de for en to­måls fø­ring til spa­ni­er­ne ved pau­sen.

For­la­en­get spil­le­tid

I an­den halv­leg fort­sat­te møn­stret med spansk fø­ring frem til midt­vejs i an­den halv­leg, hvor Dan­marks helt sto­re pro­fil, Las­se Møl­ler, brag­te Dan­mark på 28-27. Spa­ni­en kom dog igen i front, men blot 15 se­kun­der før tid brag­te Dan­mark sig på 34-33.

Så kun­ne dan­sker­ne na­e­sten la­de prop­per­ne sprin­ge af champag­ne­fla­sker­ne, men ti se­kun­der se­ne­re ud­lig­ne­de Spa­ni­en, og selv­om Dan­mark i al­ler­sid­ste se­kund blev til­delt et straf­fe­kast, så måt­te kam­pen i for­la­en­get spil­le­tid, da Las­se Dan­mark kun­ne ha­ve af­gjort kam­pen på straf­fe­kast i den or­di­na­e­re spil­le­tids sid­ste se­kund, men ak.

Møl­ler mis­brug­te den gyld­ne chan­ce fra plet­ten.

Dan­mark sat­se­de mas­sivt på over­tals­spil uden må­l­mand, og det ko­ste­de fle­re mål, hvor den span­ske ke­e­per blot kun­ne ka­ste bol­den i det tom­me dan­ske mål. Og det var net­op og­så så­dan, det af­gø­ren­de mål blev sco­ret af spa­ni­er­ne få se­kun­der før tid, og så kun­ne de span­ske spil­le­re jub­le over en 39-38 sejr.

In­den fi­na­len kå­re­de Det In­ter­na­tio­na­le Hånd­bold­for­bund (IHF) tur­ne­rin­gens

bed­ste hold, og her fi­gu­re­re­de to dan­ske­re som et re­sul­tat af den flot­te dan­ske pra­e­sta­tion.

Streg­spil­le­ren Magnus Saugs­trup samt ven­stre ba­ck­en Las­se Møl­ler, der oven i kø­bet kun­ne la­de sig hyl­de som tur­ne­rin­gens mest va­er­di­ful­de spil­ler. De to spil­le­re re­pra­e­sen­te­rer til dag­lig hen­holds­vis Aal­borg og GOG i den dan­ske liga.

Sidst Dan­mark vandt guld ved VM for U21-hold var i 2005.

FO­TO: IHF

FO­TO: IHF

Et skuf­fet, dansk hold med sølv-me­dal­jer­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.