BE­SKA­EF­TI­GEL­SE PÅ HØJT PLAN

Ekstra Bladet - - SLYNGELSTUEN -

So­ci­al­rå­d­gi­ve­ren Puk Sab­ber, som og­så har brev­kas­se i Ek­stra Bla­det, har i In­for­ma­tion kri­ti­se­ret Kø­ben­havns Kom­mu­nes Beska­ef­ti­gel­ses­og In­te­gra­tions­for­valt­ning søn­der og sam­men.

Det er kom­mu­nen ble­vet sur over og sva­rer bl.a.:

'Vi kan slet ik­ke gen­ken­de det bil­le­de, som Puk Sab­ber teg­ner af, at der er en kul­tur på job­cen­tret, hvor me­d­ar­bej­der­ne fy­rer hvide løg­ne af; ta­ler så dår­ligt dansk, at man ik­ke kan for­stå, hvad de si­ger, el­ler er fag­ligt udyg­ti­ge.'

Sva­ret er un­der­skre­vet af Bjar­ne Win­ge, der er ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Beska­ef­ti­gel­ses­og In­te­gra­tions­for­valt­nin­gen.

Det er og­så un­der­skre­vet af Mi­cha­el Bauns­gaard Schrei­ber, der li­ge­le­des er di­rek­tør i Beska­ef­ti­gel­ses­og In­te­gra­tions­for­valt­nin­gen.

Slyn­gelstu­en un­drer sig over, hvor­for sva­ret ik­ke og­så er un­der­skre­vet af Jacob Eber­holst, som sø­re­me og­så er di­rek­tør i Beska­ef­ti­gel­ses- og In­te­gra­tions­for­valt­nin­gen.

Men må­ske var han ude at tis­se?

Bonus-in­fo: De tre di­rek­tø­rer tje­ner iføl­ge kom­mu­nen til­sam­men 4 mio. kr. år­ligt. Hvor­til kom­mer pen­sion.

PR-FO­TO

Kø­ben­havns Kom­mu­ne gør vir­ke­lig no­get for be­ska­ef­ti­gel­sen. F.eks. er dis­se tre her­rer an­sat som di­rek­tø­rer i Beska­ef­ti­gel­ses- og In­te­gra­tions­for­valt­nin­gen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.