Pe­ter Mad­sen klap­per i

Har el­lers tid­li­ge­re af­gi­vet de­tal­je­re­de for­kla­rin­ger til po­li­ti­et

Ekstra Bladet - - UBÅDS-MYSTERIET - DAN BJER­RE­GAARD LINETTE KRØGER JESPERSEN db@eb.dk, linette@eb.dk

Pe­ter Mad­sen er ik­ke la­en­ge­re in­ter­es­se­ret i at ta­le med po­li­ti­et i sa­gen, hvor han er sig­tet for at ha­ve dra­ebt og par­te­ret den sven­ske jour­na­list Kim Wall.

Det forta­el­ler drabs­chef Jens Møl­ler fra Kø­ben­havns Po­li­ti til Ritzau

– Vi har få­et be­sked fra hans for­sva­rer om, at han ik­ke øn­sker at ud­ta­le sig i øje­blik­ket, ly­der det.

Pe­ter Mad­sen har el­lers tid­li­ge­re va­e­ret me­get in­ter­es­se­ret i at ta­le og i åben­hed i rets­mø­de­r­ne, hvor han har af­gi­vet de­tal­je­re­de for­kla­rin­ger. Han na­eg­ter sig skyl­dig i drab og par­te­ring.

Mang­len­de de­le

I fre­dags lyk­ke­des det så at fin­de Kim Walls mang­len­de ho­ved i en po­se tyn­get ned med me­talstyk­ker i Kø­ge Bugt, li­ge­som po­li­ti­et og­så fandt to ben og en po­se med Kim Walls tøj og en kniv, der li­ge­le­des var for­søgt tyn­get ned.

Og nu vil Pe­ter Mad­sen så alt­så ik­ke ta­le me­re med po­li­ti­et.

Ek­stra Bla­det spurg­te i for­gårs hans for­sva­rer, Be­ti­na Hald Eng­mark, om hun og hen­des kli­ent skul­le til ge­naf­hø­ring. Til det sva­re­de hun på sms:

– Jeg har in­gen op­lys­nin­ger at de­le.

Det har ik­ke va­e­ret mu­ligt at få en kom­men­tar fra hen­de nu, men iføl­ge po­li­ti­et var det i dag, de fik be­sked fra for­svar­sad­vo­ka­ten om, at Pe­ter Mad­sen fo­re­lø­big hol­der sig tavs.

Det er hans ret

I Dan­mark står det en sig­tet frit for, om man vil ud­ta­le sig til po­li­ti­et.

Iføl­ge for­svar­sad­vo­kat Hen­rik Sta­ge­torn skyl­des det, at man ik­ke har pligt til at in­kri­mi­ne­re sig selv.

– Det er ik­ke til­tal­te, der skal be­vi­se sin uskyld. Det er an­kla­ge­myn­dig­he­den, der skal frem­fø­re al­le be­vi­ser­ne, si­ger han til Ek­stra Bla­det.

Han til­fø­jer, at man ik­ke be­hø­ver at be­grun­de, hvor­for man ik­ke vil ud­ta­le sig, men at der kan va­e­re stra­te­gi­ske grun­de til det.

– Det kan va­e­re, at man vil ven­te med at ud­ta­le sig, til ef­ter­forsk­nin­gen er helt fa­er­dig, si­ger Hen­rik Sta­ge­torn.

An­be­fa­ler frem­gangs­må­de

Den frem­gangs­må­de an­be­fa­ler for­svar­sad­vo­kat Met­te Grith Sta­ge og­så si­ne kli­en­ter i kom­pli­ce­re­de sa­ger.

– El­lers ri­si­ke­rer man, at der plud­se­lig duk­ker op­lys­nin­ger op, der gen­nem­hul­ler kli­en­tens for­kla­ring. Det la­der til at va­e­re sket i den­ne sag, si­ger hun til Ek­stra Bla­det.

Selv om man i Dan­mark – Vi har få­et be­sked fra Pe­ter Mad­sens for­sva­rer om, at han ik­ke øn­sker at ud­ta­le sig i øje­blik­ket, ly­der det fra po­li­ti­et.

ik­ke har pligt til at ud­ta­le sig, kan tavs­hed al­li­ge­vel ind­gå som en del af be­grun­del­sen for dom­fa­el­del­se.

– Hvis der er helt op­lag­te be­vi­ser, der kal­der på en for­kla­ring, og hvis til­tal­te ik­ke vil ud­ta­le sig, vil det bli­ve brugt mod ham, si­ger Hen­rik Sta­ge­torn.

Han vil ik­ke ude­luk­ke, at en an­kla­ger vil prø­ve at mista­en­ke­lig­gø­re, at Pe­ter Mad­sen tid­li­ge­re har va­e­ret me­get åben­mun­det, men luk­ker i ef­ter de nye be­vi­ser i sa­gen.

– Men det er ik­ke no­get, ret­ten vil la­eg­ge af­gø­ren­de va­egt på, si­ger han.

Beg­ge for­svar­sad­vo­ka­ter un­der­stre­ger, at de kun ken­der til sa­gen fra pres­sen.

FO­TO: KEN­NETH MEY­ER

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.