Po­li­ti­be­tjent op­for­dre­de fa­ed­re til at kid­nap­pe de­res børn

Lyd­op­ta­gel­se fra luk­ket mø­de af­slø­rer po­li­ti i at op­for­dre til selv­ta­egt

Ekstra Bladet - - UBÅDS-MYSTERIET - CHRI­STI­NA EHRENSKJÖLD ehren@eb.dk

– Li­ge så snart jeg fik øje på mi­ne børn, vil­le jeg ta­ge dem, og så vil­le jeg gå ind på den na­er­me­ste po­li­ti­sta­tion og si­ge: 'De her børn er ble­vet bort­ført'.

Den op­for­dring kom en po­li­ti­be­tjent un­der et mø­de i Ko­or­di­na­tions­en­he­den for Bør­ne­bort­fø­rel­ser sid­ste år med, da en far bad om råd til, hvem han skul­le rin­ge til, hvis han fandt sin bort­før­te søn i Bra­si­li­en.

Vla­di­mir Va­li­ants eks­ko­ne hav­de bort­ført hans søn, Leo­nar­do, og hans pap­dat­ter, Aia, til Bra­si­li­en.

De blev i fre­dags ud­le­ve­ret til Dan­mark og skal snart gen­for­e­nes med de­res fa­ed­re.

Po­li­ti­et har på in­gen må­de va­e­ret ak­ti­ve i sa­gen De hy­re­de bl.a. en pri­vat­de­tek­tiv, som op­spo­re­de An­ge­li­na Mat­hie­sen og bør­ne­ne i Bra­si­li­en,

Hy­re­de pri­vat­de­tek­tiv

Den for fa­ed­re­ne lyk­ke­li­ge slut­ning vir­ke­de dog så langt va­ek un­der un­der mø­de­r­ne i ko­or­di­na­tions­en­he­den, som skul­le hja­el­pe med at få bør­ne­ne hjem, at Vla­di­mir Va­li­ant og Pe­ter Lawa­etz, Ai­as far, valg­te at ta­ge sa­gen i egen hånd.

De hy­re­de bl.a. en pri­vat­de­tek­tiv, som op­spo­re­de An­ge­li­na Mat­hie­sen og bør­ne­ne i Bra­si­li­en, og fa­ed­re­ne be­slut­te­de sig for at ta­ge af sted og le­de ef­ter bør­ne­ne.

Der­for spurg­te Vla­di­mir Va­li­ant på mø­det i ko­or­di­na­tions­en­he­den til si­ne mu­lig­he­der og blev alt­så op­for­dret til at gri­be til selv­ta­egt. Po­li­ti­be­tjen­ten sag­de og­så på mø­det, at han ik­ke ken­der love­ne på om­rå­det i Bra­si­li­en og 'må­ske ik­ke snak­ker som po­li­ti'.

Op­ta­get på te­le­fon

Vla­di­mir Va­li­ant op­tog mø­det på sin te­le­fon, og op­ta­gel­sen er en del af TV2-do­ku­men­ta­ren 'Bort­ført af mor', som bli­ver bragt kl. 20 i af­ten.

Tv-sta­tio­nen har i 11 må­ne­der fulgt fa­ed­re­nes kamp for at fin­de de­res børn i Bra­si­li­en.

Ek­stra Bla­det fandt før på­ske An­ge­li­na Mat­hie­sen og bør­ne­ne samt Lis­beth Mar­kus­sen, som fort­sat er in­ter­na­tio­nalt ef­ter­søgt for at ha­ve bort­ført si­ne tre børn, i Belém i det nord­li­ge Bra­si­li­en.

I by­en var og­så Vla­di­mir Va­li­ant, som den­gang slog fast, at han ik­ke vil­le bry­de loven.

’Det vil øde­la­eg­ge vo­res sag at ta­ge vo­res børn og lø­be va­ek med dem', sag­de han den­gang.

– Det var min er­fa­ring, at sa­gen ik­ke blev pri­o­ri­te­ret højt nok, og jeg vil­le sik­re mig do­ku­men­ta­tion for, hvor­dan mø­det gik. Først ef­ter Ek­stra Bla­dets og til dels TV2 om­ta­le af sa­gen i me­di­er­ne be­gynd­te mi­ni­ste­ri­et at ryk­ke og har de se­ne­ste må­ne­der gjort et sa­er­de­les flot styk­ke ar­bej­de, for­kla­rer den 54-åri­ge mand om op­ta­gel­sen af mø­det med ko­or­di­na­tions­en­he­den, som hø­rer un­der So­ci­al­mi­ni­ste­ri­et.

Han er dog langt­fra til­freds med po­li­tiets ind­sats:

In­gen ak­tind­sigt

– Po­li­ti­et har på in­gen må­de va­e­ret ak­ti­ve i sa­gen, ef­ter at sa­gen over­gik fra Sta­tion Bel­la­høj til Af­de­lin­gen for Per­son­far­lig Kri­mi­na­li­tet. Ef­ter mø­det i de­cem­ber har po­li­ti­et om mu­ligt gjort end­nu min­dre – in­gen mø­der med os, in­gen ak­tind­sigt i sa­gen.

Ek­stra Bla­det har tid­li­ge­re af­slø­ret, at po­li­ti­et gav fejl­ag­ti­ge op­lys­nin­ger om, hvad de hav­de gjort for at få An­ge­li­na Mat­hie­sen og bør­ne­ne hjem. I april for­tal­te ef­ter­forsk­nings­le­de­ren til Ek­stra Bla­det, at man for la­engst hav­de be­ga­e­ret dem ud­le­ve­ret. Det ske­te dog først i maj – ef­ter at An­ge­li­na Mat­hie­sen hav­de søgt asyl og der­med mid­ler­ti­digt sat en ar­re­stor­dre ud af kraft.

– Det har for­ha­let vo­res sag, fast­slår Vla­di­mir Va­li­ant. An­ge­li­na Mat­hie­sen og bør­ne­ne kom for­le­den hjem til Dan­mark ef­ter 11 må­ne­ders flugt i Bra­si­li­en.

FO­TO: MO­GENS FLINDT

Ud­le­ve­ret

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.