Gold­man Sa­chs er snart fa­er­dig med Dong

Ekstra Bladet - - UBÅDS-MYSTERIET -

Den ame­ri­kan­ske in­ve­ste­rings­bank Gold­man Sa­chs sa­et­ter den sid­ste an­del af si­ne ak­tier i Dan­marks stør­ste ener­gi­sel­skab Dong Ener­gy til salg.

Det frem­går af en fonds­børs­med­del­el­se ons­dag af­ten.

Med sal­get af de sid­ste ak­tier vil in­ve­ste­rings­ban­kens fortje­ne­ste sand­syn­lig­vis en­de på et sted mel­lem 14 og 16 mil­li­ar­der kro­ner, an­slår in­ve­ste­rings­ø­ko­nom for Nord­net Per Han­sen.

– Jo hur­ti­ge­re sel­ska­bet får for­løst sit po­ten­ti­a­le, jo tid­li­ge­re er de ude. Det her er ba­re et rig­tigt godt ek­sem­pel på, at Gold­man Sa­chs har få­et det ud af in­ve­ste­rin­gen, som de hav­de reg­net med, si­ger han.

Sta­ten solg­te un­der stor po­li­tisk be­vå­gen­hed en stor del af Dong i 2014, blandt an­det til Gold­man Sa­chs, som skød ot­te mil­li­ar­der kro­ner ind i Dong.

Iføl­ge in­ve­ste­rings­ø­ko­no­men går der ty­pisk tre til syv år før ka­pi­tal­fon­de tra­ek­ker sig som eje­re.

Se­ne­st Gold­man Sa­chs solg­te ud af sin ak­tie­an­del var 31. au­gust i år.

De re­ste­ren­de 11,4 mil­li­o­ner ak­tier, som in­ve­ste­rings­ban­ken alt­så nu vil sa­el­ge, sva­rer til 2,7 pro­cent af ka­pi­ta­len.

Klas­sisk

Iføl­ge Thomas Borup Kri­sten­sen, lek­tor ved In­sti­tut for Øko­no­mi og Le­del­se på Aal­borg Uni­ver­si­tet, er sal­get et klas­sisk ek­sem­pel på, hvor­dan man skal gå på bør­sen.

Han for­kla­rer, at in­ve­ste­rings­ban­ken har va­e­ret med til at fo­ku­se­re Dongs for­ret­ning på havvind­møl­ler, og det har kun­net be­ta­le sig.

Skød ot­te mil­li­ar­der kro­ner ind i Dong

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.