JEG TROR SASS SKAL LA­E­SE BO­GEN

I HEL­LE THOR­NING GLIDER AF PÅ NAERGÅENDE SPØRGS­MÅL: Ek­stra Bla­det har in­ter­viewet den tid­li­ge­re stats­mi­ni­ster i for­bin­del­se med ud­gi­vel­sen af hen­des bog ’Hvad man ik­ke dør af’

Ekstra Bladet - - UBÅDS-MYSTERIET - MA­RI­AN­NE NI­EL­SEN FO­TO: HENNING HJORT ma­ri@eb.dk

Hen­rik Sass er ra­sen­de ...

Mo­gens Lyk­ke­toft er ra­sen­de ...

Navn­giv­ne og ano­ny­me par­ti­fa­el­ler og re­ge­rings­part­ne­re ta­ger sig til ho­ve­d­et i stri­be­vis af avi­ser ef­ter de før­ste dryp fra Hel­le Thor­nings nye bog, ’Hvad man ik­ke dør af’.

Den ud­kom­mer i dag på Gyl­den­dal.

Den tid­li­ge­re stats­mi­ni­ster har for­talt om si­ne år som stats­mi­ni­ster set fra hjem­me­fron­ten. Og­så hen­des to døtre, mor, mand og par­ti­fa­el­ler er ble­vet in­ter­viewet om nog­le af de mest tur­bu­len­te år i en so­ci­al­de­mo­kra­tisk re­ge­ring. Me­nin­gen var vist, at det skul­le va­e­re en hyg­ge­lig god hi­sto­rie om ’Hel­le fra Is­høj’, der var mo­dig og sta­erk og blev Dan­marks før­ste kvin­de­li­ge stats­mi­ni­ster.

Men det gik og­så hårdt til i hen­des stats­mi­ni­ster-år. Ik­ke mindst på de in­dre linjer og an­greb ude­fra fra tid­li­ge­re par­ti­for­ma­end. Det an­ty­des alt sam­men kun i bo­gen, men ud­dy­bes ik­ke. Men det er åben­bart nok til at få nog­le på ko­ge­punk­tet. Fle­re af hen­des mi­ni­stre – fak­tisk dem, der står i front nu og prø­ver at få vo­res stem­mer ved na­e­ste valg – er tid­li­ge­re om­talt for at ha­ve holdt hu­le­mø­der, hvor de kon­spi­re­re­de mod og om hen­de. Det na­ev­nes ik­ke – kun lan­ge ’mob­be­for­løb’. Ud over at de blev for vold­som­me, og det var gro­tesk.

Be­kvem Sass-fy­ring

Thor­ning har bl.a. al­le­re­de hid­set Hen­rik Sass Lar­sen op med af­snit­tet i bo­gen om, hvor­dan hun al­li­ge­vel ik­ke vil­le ha­ve ham med i re­ge­rin­gen i 2011.

Midt i re­ge­rings­for­hand­lin­ger­ne i ’Det Sor­te Tårn’ med SF og de ra­di­ka­le kom PET som be­kendt med mel­din­gen om, at Sass Lar­sen hav­de sms’et med en Ban­di­dos-ro­ck­er i Kø­ge, SuzukiTor­ben.

Må­ske var ro­ck­er-sms’en ik­ke den helt sto­re lam­mer i vir­ke­lig­he­den?

Til gen­ga­eld kob­les ’fy­rin­gen’ af Sass i bo­gen lidt fl­or­om­vun­dent sam­men med Thor­nings kon­sta­te­ring af, at Thor­nings og Sass’ ind­byr­des for­hold al­le­re­de op til val­get var ’slidt’ og ’uden til­lid’.

Dét har­mer Sass Lar­sen, er det frem­gå­et af bl.a. BT i den­ne uge. Han får til gen­ga­eld svi­net Thor­ning grun­digt til.

– Hel­le Thor­ning-Sch­midt, der er ud­brudt krig nu mel­lem dig og Sass Lar­sen?

(Ler over­ba­e­ren­de) – Jeg tror, Hen­rik skal la­e­se bo­gen.

– Det, jeg be­skri­ver i bo­gen, er jo og­så et åbent og sta­er­kt mak­ker­skab med Hen­rik, som star­te­de før 2005 (året, hvor Hel­le T. blev valgt som S-for­mand, red.). Vi tal­te sam­men fle­re gan­ge om da­gen og hav­de det rig­tig sjovt sam­men. Dét for­an­drer sig jo ...

– Hvor­for egent­lig? An­dre bli­ver end­nu bed­re ven­ner?

– Der sker så me­get. Vi var gen­nem et fol­ke­tings­valg. Der kom­mer ting oveni. –

Det vir­ker i bo­gen, som om du gri­ber chan­cen med kys­hånd for at fy­re ham?

– Over­ho­ve­det ik­ke. Vi var ut­ro­ligt ke­de af det. –

Men så­dan op­fat­ter Sass det selv iføl­ge avi­ser­ne nu?

– Det må du ta­le med ham selv om. –

Hav­de du f.eks. hørt ryg­ter­ne om, at Sass og Thor Mö­ger kald­te dig ’Bar­bie-Hel­le’, al­le­re­de in­den val­get?

– Jeg vil ik­ke gå ind i de ting.

Vid­ste du det, el­ler vid­ste du det ik­ke?

– Jeg har ik­ke me­re at si­ge om det. Det er pra­e­cis det, jeg for­sø­ger at und­gå i bo­gen. –

Ef­ter syv må­ne­der i kul­den får Sass al­li­ge­vel co­me­ba­ck ... var du og­så lidt ban­ge for ham?

– Jeg har ik­ke me­re at si­ge om det.

Kon­ge­ma­ge­ren

Hen­rik Sass blev i for­å­ret po­rtra­et­te­ret af Al­tin­get.dk som ’Kon­ge­ma­ge­ren fra Ves­teg­nen’. Han har før bå­ret par­ti­le­de­re frem og er kørt tra­et i dem un­der­vejs, og der­ef­ter er det gå­et dem skidt. –

Man si­ger ’han er sva­er at le­ve med, men umu­lig at le­ve uden’ for S-le­de­re?

– Jeg har ik­ke me­re at si­ge. Det, som fak­tisk er vig­tigt, er, at vi hav­de et mak­ker­skab. Det for­an­dre­de sig over tid. Men det en­der så­dan set rig­tig godt. Han kom­mer ind i re­ge­rin­gen igen. Han sid­der i re­ge­rin­gens øko­no­mi­ud­valg. Vi plan­la­eg­ger valg­kam­pen sam­men i 2015 ...

Hel­ler ik­ke mob­nin­gen vil hun ind på. Den skul­le va­e­re spid­set til op til en S-kon­gres i 2013 – en pe­ri­o­de, hvor man over­ve­je­de, om Thor­ning vil­le gå af, for­di alt gik ad h til.

– Jeg tror ik­ke, jeg selv si­ger no­get om det i bo­gen ... Det er Ni­na, (for­fat­te­ren til bo­gen, Ni­na Munch-Per­rin, red.) der skri­ver det.

– Fik du op­bak­ning nok fra Met­te Fre­de­rik­sen?

– Jeg vil ik­ke ind på det dér.

– Det er da nemt at si­ge: ’Yes! Hun var en per­le’?

– Vi hav­de et rig­tig godt sam­ar­bej­de på lan­ge stra­ek, hvor vi vir­ke­lig fandt hin­an­den. –

Var re­ge­rin­gen så loy­al, som du ger­ne vil­le ha­ve det?

– Ved du hvad ... jeg har valgt ik­ke at kom­men­te­re det, der ske­te den­gang, i bo­gen. Og det sy­nes jeg er en rig­tig be­slut­ning.

Vi hav­de et mak­ker­skab. Det for­an­dre­de sig over tid. Men det en­der så­dan set rig­tig godt

Hvad man ik­ke vil si­ge Hel­le Thor­ning vil godt strej­fe loy­a­li­tets-pro i sin re­ge­ring – men ik­ke ud­dy­be dem.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.