LORT HAR VI JO NOK AF

Ekstra Bladet - - SLYNGELSTUEN -

’Det er uva­er­digt og ned­va­er­di­gen­de, når man ik­ke kan fin­de et toilet på sta­tio­ner el­ler i by­cen­tre. Isa­er for ae­l­dre el­ler funk­tions­ha­em­me­de med­bor­ge­re, hvor tids­ram­men of­te er be­gra­en­set. Skal man tvin­ges til at bli­ve der­hjem­me’, spør­ger Ni­els Ot­to Wind-Jen­sen i et la­e­ser­brev i Ber­ling­s­ke og fo­re­slår folk at spør­ge de­res lo­kal­po­li­ti­ke­re til em­net i den stun­den­de kom­mu­nal-valg­kamp.

Her sa­et­ter Wind-Jen­sen vir­ke­lig fin­ge­ren på det sto­re skyl, ly­der det bi­fal­den­de om stam­bor­det, hvor fle­re selv har va­e­ret tvun­get til at klem­me bal­der­ne sam­men un­der af­hent­ning af fri­ske for­sy­nin­ger på tor­vet. Pres po­li­ti­ker­ne til at hja­el­pe pres­se­de med­bor­ge­re.

’Vo­res fol­ke­valg­te har alt for la­en­ge skidt på va­er­digt tra­en­gen­de i det of­fent­li­ge rum, hvor der jo fa­er­des sta­dig fle­re med trang til at luk­ke lort ud’, som en stam­ga­est til­fø­jer det.

FO­TO: LARS JUST

SF har igen ta­enkt dybt i røgtå­ger­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.