Så me­get tje­ner lan­dets tv-kok­ke

Tv-kok­ke tje­ner fedt på at lan­ge alt fra grov­bol­ler til kuli­na­ri­ske spe­ci­a­li­te­ter over di­sken. Ken­dis-fak­to­ren hja­el­per dem på vej, vur­de­rer eks­pert

Ekstra Bladet - - FLASH! - NI­CK STURM ni­ck@eb.dk

Be­va­eb­net med kni­ve og ik­la­edt hvi­de for­kla­e­der sid­der fle­re af lan­dets tv-kok­ke på for­mu­er i mil­li­onklas­sen.

En gen­nem­gang af kok­ke­nes regn­ska­ber vi­ser, at top­sco­re­ren Claus Meyer har fyldt pen­ge­tan­ken med ko­los­sa­le 259 mil­li­o­ner kro­ner.

Han bli­ver ud­for­dret af un­der­dog­gen Gorm Wisweh, der sid­ste år kom med i mil­li­o­na­er­klub­ben ved at sa­el­ge pizza. Tho­mas Ro­de har der­i­mod måt­tet sa­et­te si­ne rø­de tal til ha­ev­ning.

Ken­dis-fak­tor hja­el­per

Mens øko­no­mi­en svin­ger, har de det til fa­el­les, at de al­le er kendt fra tv. Det gi­ver dem en for­ret­nings­ma­es­sig for­del, vur­de­rer lek­tor i kom­mu­ni­ka­tion og re­k­la­me Jør­gen Ri­ber Chri­sten­sen.

– Tv-kok­ke­ne er go­de i me­di­er­ne, og det sup­ple­rer de­res kuli­na­ri­ske ev­ner, så der er en sy­ner­gi mel­lem de­res tv-frem­tra­e­den og de­res kom­merci­el­le virk­som­hed, si­ger han og fort­sa­et­ter:

– Ken­dis-be­gre­bet har hi­sto­risk set aen­dret sig. De ori­gi­na­le Hol­lywood-stjer­ner blev ude­luk­ken­de be­dømt på de­res ev­ner som sku­e­spil­le­re, mens det ny­e­re ken­dis-be­greb er en blan­ding af de pro­fes­sio­nel­le ev­ner og per­so­nens pri­vat­liv.

FO­TO: /RITZAU/CASPER DALHOFF

Claus Meyer er flyt­tet til New York sam­men med sin fa­mi­lie. Her dri­ver han to nye spi­se­ste­der.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.