Brødre­ne Pri­ce tjen­te 1,4 mil­li­o­ner sid­ste år

Ekstra Bladet - - FLASH! - PR-FO­TO

De to mad­brød­re Ja­mes og Adam Pri­ce er så vel­e­tab­le­re­de, at de kan nø­jes med blot at be­stem­me, hvad der skal på me­nu­kor­tet.

Al snak om øko­no­mi over­la­der de til de­res di­rek­tør, Mads Bøtt­ger.

Han forta­el­ler til gen­ga­eld gla­de­lig om de­res sam­le­de over­skud på 1,4 mio. kro­ner sid­ste år, der og­så var året, hvor de åb­ne­de re­stau­ran­ter i Aal­borg og Her­ning.

– Jy­der­ne skal og­så ha­ve lov til at sma­ge brød­re­nes mad. Vi får jo fo­re­spørgs­ler fra he­le lan­det, så når der er en lo­ka­tion, vi sy­nes er spa­en­den­de, vil vi ger­ne åb­ne re­stau­ran­ter der og­så, si­ger Mads Bøtt­ger.

Sam­let har brødre­ne Pri­ce en for­mue i de­res re­stau­ran­ter på 4,3 mil­li­o­ner kro­ner.

–Selv­føl­ge­lig har det no­get at si­ge, at folk ken­der brødre­ne fra tv, men hvis man skal ha­ve en re­stau­rant, kra­e­ver det, at man gi­ver ga­ester­ne et godt pro­dukt hver ene­ste dag, og det har tv-me­di­et ik­ke no­gen ind­fly­del­se på, si­ger di­rek­tør Mads Bøtt­ger.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.