Mak­si­mum-straf

Ekstra Bladet - - NATIONEN - Mor­ten Drey­er Åle­gårds­va­en­get 27 Dra­gør

’Skan­da­le-dom­me­re’ skri­ver Ek­stra Bla­det på bag­si­den ons­dag.

I hund­red­vis af hård­kog­te for­bry­de­re er slup­pet for ud­vis­ning på grund af pa­e­ne dom­me­res ube­hag ved trus­ler om kla­ge til Men­ne­ske­ret­tig­heds­dom­sto­len.

Jeg vil fo­re­slå, at rets­plej­e­loven aen­dres.

Ved al­le dom­me idøm­mes au­to­ma­tisk mak­si­mum­straf.

Hvis der er for­mil­den­de om­sta­en­dig­he­der, som bør med­fø­re mil­de­re straf, så døm­mes det. Men hvis det sker, så skal dom­me­ren skrift­ligt i sel­ve dom­men an­gi­ve, hvil­ke und­skyld­nin­ger der fo­relå. Der­ved kan man ef­ter­føl­gen­de se år­sa­gen til ra­bat­ten, som er god at ken­de, hvis for­bry­de­ren til­ta­les igen.

Og så li­ge en strøtan­ke. For se­ri­e­for­bry­de­re bør straf­fen al­tid va­e­re hår­de­re ved ef­ter­føl­gen­de sa­ger. Et ind­brud, som sid­ste år gav tre må­ne­der, bør i år gi­ve fi­re må­ne­der. Og na­e­ste gang fem må­ne­der. Kar­sten Ri­i­se me­ner, at al­le mil­li­ar­der til en tung bri­ga­de er spildt på for­hånd uan­set hvad.

FO­TO: /RITZAU/ATRID DALUM

Ek­stra Bla­det 11. ok­to­ber.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.