In­tet an­svar?

Ekstra Bladet - - NATIONEN -

Er Fol­ke­tin­get et frirum for per­so­ner, der stil­ler op i politik som ar­bejds­plads, et sted, hvor in­gen el­ler me­get få kan dra­ges til an­svar for de­res ar­bejds­ind­sats?

På en nor­mal ar­bejds­plads vil en­hver an­sat, der har la­vet en fejl, bli­ve spurgt til den­ne med, hvor­dan og hvor­for ske­te det? Ret fejl­en, så det ik­ke sker me­re, el­ler og­så er fejl­en så grov, at den an­sat­te af­ske­di­ges.

I politik kan samt­li­ge 179, der af­løn­nes af de re­ste­ren­de 5,6 mil­li­o­ner lands­ma­end og kvin­der, la­ve den ene bom­mert ef­ter den an­den, uden at det er mu­ligt at fin­de ud af, hvem der har be­gå­et fejl­en. Al­le fejl­be­slut­nin­ger lø­ber ba­re ud i enor­me ef­ter­reg­nin­ger til en tavs pres­se og be­folk­ning, der med åre­ne har vaen­net sig til at be­ta­le. Det er in­gen hetz mod de 179, men man bør som al­le an­dre løn­mod­ta­ge­re dra­ges til an­svar for fejl­be­slut­nin­ger.

Den sid­ste nye fejl­be­slut­ning er de 12 mil­li­ar­der til mi­li­ta­e­ret. In­gen ka­no­ner el­ler ra­ket­ter kan er­stat­te den en­li­ge ter­r­o­rist, der ta­ger linje 350S og kø­rer fle­re hund­re­de ihjel, men man har en chan­ce for at for­hin­dre så­dan­ne ter­r­or­hand­lin­ger, hvis de man­ge mil­li­ar­der og­så blev til­delt ef­ter­ret­ning­s­tje­ne­ster der er tu­sind gan­ge bed­re til den

FO­TO: /RITZAU/JENS DRES­LING

Hvor­for skal de ik­ke dra­ges til an­svar?

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.