UNDSKYLD!

Stor mystik om Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­ck­is ska­de­de al­bue ni da­ge før WTA-fi­na­ler­ne, hvor halv­de­len af kvin­der­ne li­ge nu er ska­de­de

Ekstra Bladet - - SPORT - JAN KJELDTOFT toft@eb.dk

Hun kom, så – og gik igen!

Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki lod en la­ke­ret negl drib­le en mu­lig­vis for­ra­e­de­risk tå­re va­ek fra øjen­kro­gen, da hun hø­fligt sag­de undskyld til de man­ge til­sku­e­re, der hav­de ven­tet en stiv ti­me – for­ga­e­ves – på Cen­tre Court i Hong­kong.

For­in­den var kam­pen mod Lizet­te Ca­bre­ra ble­vet ud­sat i ti mi­nut­ter på an­mod­ning fra dan­ske­ren, der til det sid­ste sled med fys­ser­ne ude bag­ved for at se, OM hun kun­ne bli­ve klar til kamp. Det blev hun ik­ke.

Det sto­re for­kro­me­de spørgs­mål er så, om ska­den i ven­stre al­bue og­så for­hin­drer Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki i at del­ta­ge i sa­e­so­nens helt sto­re fi­na­le i Sin­ga­po­re, hvor ver­dens ot­te bed­ste dy­ster fra 22. ok­to­ber og en uge frem. Wozzy skal alt­så va­e­re kampklar og be­redt al­le­re­de om ni da­ge.

Ca­ro: Gjor­de alt

Tavs­he­den har va­e­ret to­tal. Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki-lej­ren har in­tet meldt ud på so­ci­a­le me­di­er, der er in­tet de­fi­le­ret ud fra no­get pres­se­mø­de, og man må så ba­re hå­be, at til­ba­ge­tra­ek­nin­gen fra Hong­kong ude­luk­ken­de skyl­des ret­ti­dig om­hu og hå­bet om at ha­ve ta­get ska­den så til­pas i ti­de, at sa­e­son­fi­na­len ik­ke kom­mer i fa­re.

– Jeg øn­sker at si­ge undskyld til al­le, der kom til den­ne kamp.

– Jeg har gjort alt for at bli­ve klar til i dag, men uhel­dig­vis kom jeg til ska­de med min ven­stre al­bue un­der tra­e­ning, og det er helt ude­luk­ket, at jeg vil­le va­e­re i stand til at spil­le op til mit bed­ste i dag, sag­de en ty­de­ligt be­rørt Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki.

Smilet vend­te til­ba­ge

Smilet vend­te dog hur­tigt til­ba­ge hos Miss Suns­hine, der sig­ne­re­de bol­de og send­te dem ud til ivri­ge fans på la­eg­ter­ne, li­ge­som hun hav­de over­skud til at del­ta­ge i ad­skil­li­ge sel­fi­er med spe­ci­elt de yng­ste blandt til­sku­er­ne.

– Det er vir­ke­ligt skuf­fen­de for mig, at jeg må tra­ek­ke mig, men jeg hå­ber, al­le kan for­stå, sag­de Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki, in­den hun for­svandt – og i den grad ef­ter­lod ar­ran­gø­rer­ne med en ra­ek­ke ha­sti­ge be­slut­nin­ger.

For ik­ke nok med, at Hong­kong-tur­ne­rin­gen med af­bud­det mi­ste­de den for­sva­ren­de me­ster og det stør­ste til­ba­ge­va­e­ren­de navn.

Tid­li­ge­re på da­gen trak og­så Eli­na Svi­to­li­na sig med en lårska­de kort før sin kamp, og der­med er to af de ot­te, der se­ne­re på må­ne­den skal spil­le i WTA-fi­na­ler­ne, alt­så tvivls­om­me til tur­ne­rin­gen.

Se­ne­re blev pu­bli­kums­fa­vo­rit­ten Ve­nus Wil­li­ams så oven i kø­bet og­så ban­ket ud af tur­ne­rin­gen med et klart ne­der­lag i to sa­et til den ja­pan­ske te­e­na­ger Na­o­mi Osa­ka.

Ve­nus Wil­li­ams er dog ik­ke ska­det. Det er til gen­ga­eld den fran­ske ko­met Ca­ro­li­ne Garcia, der sik­re­de sig den ot­ten­de og sid­ste plads i WTA-fi­na­len.

En­gel­ske Jo­han­na Kon­ta vil­le ha­ve kun­net over­ha­le fransk­man­den med en fi­na­le­plads i Krem­lin Cup, men måt­te mel­de af­bud med en – fod­ska­de.

Der kan bli­ve brug for samt­li­ge rol­la­to­rer og kryk­ke­stok­ke i Sin­ga­po­re om ni da­ge, når de va­er­k­brud­ne kvin­der sam­les for fin­de ud af, hvem der la­engst kan hol­de sig på be­ne­ne – og de­le de ik­ke ube­ty­de­li­ge slan­ter, der er på spil … Si­mo­na Ha­lep Gar­bi­ne Mu­guruza Ka­ro­li­na Plisko­va Eli­na Svi­to­li­na

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.