AL­LE HAR

UBÅDS-MYSTERIET PE­TER MAD­SENS NAERE VEN: Chri­stof­fer Mey­er har spurgt sig selv, hvor­for

Ekstra Bladet - - UBÅDS-MYSTERIET - PRIVATFOTO PRIVATFOTO li­net­te@eb.dk

rin­ge­de hos mig, si­ger han.

Der­for har det og­så va­e­ret sva­ert at be­ar­bej­de.

Et mareridt

– I star­ten var det li­ge­som et mareridt, der ik­ke vil­le slut­te. Det fyl­der me­get. I star­ten fyld­te det alt. Den sid­ste halvan­den må­ned har va­e­ret me­get bed­re end den før­ste. Ti­den la­e­ger al­le sår, si­ger man, men det her vil i hvert fald for mit ved­kom­men­de ef­ter­la­de et ar.

I de tre må­ne­der, der er gå­et, er det blandt an­det kom­met frem, at Pe­ter Mad­sen har er­kendt at ha­ve par­te­ret den un­ge fre­elan­cejour­na­list, at hun er stuk­ket 14 gan­ge i un­der­li­vet, og at po­li­ti­et har fun­det bizar­re døds-vi­deo­er på en com­pu­ter, der er fun­det i Mad­sens rum-la­bo­ra­to­ri­um.

– Kan du ma­er­ke, at det rip­per op i sor­gen, når der kom­mer nye op­lys­nin­ger?

– Ja, fuld­sta­en­dig. Det er klart, at som ti­den går, bli­ver mi­ne per­son­li­ge re­ak­tio­ner må­ske me­re af­da­em­pe­de, men det fyl­der sta­dig rig­tig me­get. Det fyl­der og­så me­get her­hjem­me, for­di Pe­ter var helt ta­et på mig og min ko­ne. Og det har jeg ik­ke no­get

Jeg må ba­re si­ge, at der var in­gen alarm­klok­ker, der rin­ge­de hos mig

pro­blem med. Jeg hver­ken kan el­ler vil fra­si­ge mig de man­ge go­de stun­der og op­le­vel­ser, vi har haft med Pe­ter, si­ger han og un­der­stre­ger, at det ik­ke er ens­be­ty­den­de med, at han bil­li­ger det, der er sket.

Han vil hel­ler ik­ke la­eg­ge skjul på, at det er trist, at det skul­le slut­te så­dan

– Jeg sav­ner da at kom­me ud på Refsha­leø­en. Der var luft og højt til lof­tet, og Pe­ter og jeg kun­ne gå og ha­ve de her halv­fi­lo­so­fi­ske tan­ker om, hvad vi skul­le, hvor vi skul­le hen, hvad vi kun­ne og ik­ke kun­ne, si­ger han og kon­sta­te­rer:

– Al­le har tabt. Kim Wall har mi­stet sit liv. Hen­des ka­e­re­ste og fa­mi­lie har mi­stet hen­de. Pe­ter har mi­stet sin frem­tid. Og jeg har mi­stet min kam­me­rat. Det ta­ger tid at ar­bej­de sig igen­nem den sorg­pro­ces.

Tår­net, faldt ned og blød­te kraf­tigt fra ho­ve­d­et, hvor­ef­ter hun af­gik ved dø­den. Da ho­ve­d­et bli­ver fun­det se­ne­re, er der ik­ke ska­der på kra­ni­et. Han si­ger og­så, at Kim Wall var hel, da han smed hen­de over bord, og halvt på­kla­edt. En nø­gen torso bli­ver sid

Hår­de må­ne­der Ubåds-sa­gen fyl­der sta­dig me­get for Pe­ter Mad­sens naere ven Chri­stof­fer Mey­er.

Pe­ter Mad­sen har er­kendt, at han har par­te­ret Kim Wall, men han na­eg­ter sig skyl­dig i drab og i sig­tel­sen for an­den køns­lig om­gang end sam­le­je.

Kim Wall var en prisvin­den­de jour­na­list, der sav­nes dybt af si­ne naere.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.