Schlüters sto­re tri­umf

BOG-RECEPTION: 80'er­nes bar­ske ind­greb og re­for­mer gjor­de ondt i sam­ti­den, men ef­ter­ti­den har vist, at be­slut­nin­ger­ne holdt, si­ger tid­li­ge­re stats­mi­ni­ster Poul Schlüter

Ekstra Bladet - - UBÅDS-MYSTERIET - JONAS SAHL Schlüter som det sto­re skra­em­me­bil­le­de ... – Så der er sket en aen­dring? – Hvor­dan vil du ger­ne hu­skes? sahl@eb.dk

'Schlüter er en bae. Hil­sen Ole.'

Tek­sten stod ma­let på et skilt og var ba­re ét af de man­ge, som de­mon­stran­ter holdt over ho­ve­d­et, da de i 1985 de­mon­stre­re­de for­an Chri­sti­ans­borg som en del af de så­kald­te på­ske­strej­ker. Et bil­le­de af skil­tet og dets swe­a­ter­kla­ed­te ejer kan fin­des i ar­ki­vet på Aar­hus Uni­ver­si­tet.

Vre­den skyld­tes, at Poul Schlüter som stats­mi­ni­ster stod i spid­sen for et ind­greb, der slut­te­de na­e­sten 600.000 dan­ske­res ar­bejds­ned­la­eg­gel­se og der­med sluk­ke­de de­res håb om en løn­stig­ning på seks pro­cent.

Men ti­den la­e­ger som be­kendt (na­e­sten) al­le sår.

De spid­den­de be­ma­er­k­nin­ger

I dag står den tid­li­ge­re kon­ser­va­ti­ve le­der som kom­pro­mi­sets me­ster og den nok mest po­pu­la­e­re nu­le­ven­de tid­li­ge­re stats­mi­ni­ster. Et po­si­tivt ef­ter­ma­e­le, som ik­ke er ble­vet min­dre af hans over­skuds-ag­ti­ge op­tra­e­den i DR-pro­gram­mer­ne 'Stats­mi­ni­stre­ne'.

– Med stor klog­skab sad Schlüter og nik­ke­de og gav god rum til, at vi an­dre kun­ne ta­le, men han hav­de til gen­ga­eld de spid­den­de be­ma­er­k­nin­ger. Du var den, som fik mest ud af pro­gram­mer­ne – i hvert fald hvad an­går kon­fekt og cho­ko­la­de.

Så­dan sag­de stats­mi­ni­ster Lars Løk­ke Ras­mus­sen (V) di­rek­te hen­vendt til sin kol­le­ga ved en reception i Stats­mi­ni­ste­ri­et i går ef­ter­mid­dag i an­led­nin­gen af en bog­ud­ga­ve af tv-pro­gram­mer­ne, som net­op er ud­kom­met op til ju­lesal­get.

Me­get grove­re

Poul Schlüter med 88 som­re på spe­edo­me­tret er stil go­ing strong.

Ved re­cep­tio­nen gav han en af si­ne sja­eld­ne of­fent­li­ge op­tra­e­de­ner.

Fru An­ne Ma­rie kun­ne ik­ke hu­ske, hvor­når det sidst er sket. Und­ta­gen del­ta­gel­sen i tv-ud­sen­del­sen, for­stås, som han umid­del­bart kald­te en 'fuld­sta­en­dig for­fa­er­de­lig' idé, frem­går det af bo­gens for­ord.

– Da du var stats­mi­ni­ster, var der sto­re fol­ke­li­ge de­mon­stra­tio­ner mod de nedska­e­rin­ger, I la­ve­de. Isa­er man­ge på ven­stre­fløj­en hav­de Poul

– Ja, det er rig­tigt. Men det holdt op.

– I dag er stem­nin­gen aen­dret. Selv en so­ci­al­de­mo­krat som Hel­le Thor­ning-Sch­midt ro­ser dig. Er det ti­dens gang el­ler So­ci­al­de­mo­kra­ti­et og sam­fun­det, der har ryk­ket sig til høj­re? El­ler hvad er der sket?

– Jeg tror ik­ke, der er sket no­get. Der er sket no­get in­den for be­gre­bet jour­na­lis­me. Den er ble­vet grove­re. Me­get grove­re.

– Så hvis du hav­de va­e­ret stats­mi­ni­ster i dag, så hav­de du skul­let ta­ge imod end­nu fle­re ta­esk? Poul Schlüter hil­ser på ga­ester­ne til bog­re­cep­tio­nen. Her er det tv-va­ert Pe­ter Grøn­borg.

– Ja, det kan man na­e­sten ik­ke få. Men jeg me­ner, at jour­na­li­ster­ne er ble­vet grove­re, hvad de jo og­så skal. De op­hol­der sig me­get ved de per­son­li­ge ele­men­ter bag po­li­ti­ker­nes dag­lig­dag. Det gør de.

– Fø­ler du dig el­sket i dag i for­hold til den­gang?

– Folk er så sø­de, når jeg mø­der dem på Fre­de­riks­berg Al­lé. Uan­set hvad par­ti de kom­mer fra, så kom­mer de al­tid hen og si­ger god­dav.

– Det sy­nes jeg. Det går hyg­ge­ligt og ci­vilt til.

– Det ved jeg ik­ke. Men de fle­ste af vo­res be­slut­nin­ger har vist sig at hol­de. Al­le­re­de in­den re­ge­rin­gen blev dan­net, blev vi – Hen­ning Chri­stof­fer­sen og jeg – kaldt over til et mø­de hos Hof­f­mey­er (Erik, da­va­e­ren­de na­tio­nal­bank­di­rek­tør, red.). Hans hu­mør var helt ne­de i ka­el­de­ren. Det var, for­di al hans va­lu­ta strøg ud af lo­ka­let. Så sag­de vi i en of­fent­lig ud­ta­lel­se, at det var slut med de­va­lu­e­rin­ger. Kro­nen lig­ger fast.

– Se­ne­re af­skaf­fe­de vi den au­to­ma­ti­ske dyr­tids­re­gu­le­ring. Det var et chok for folk. Den hav­de vi haft si­den Før­ste

Ver­denskrig. De to ting er sta­dig fun­da­men­tet for se­ne­re re­ge­rin­gers po­li­tik. Den kon­ti­nu­i­tet har der va­e­ret. Og det sy­nes jeg er gan­ske skønt. Gan­ske skønt.

– I var vil­li­ge til de sto­re re­for­mer. Kun­ne den nu­va­e­ren­de re­ge­ring la­e­re no­get af det?

– Nej, jeg sy­nes, det går rig­tig godt. Det gør det.

– Der har ik­ke va­e­ret den sam­me stor­hed om­kring Det Kon­ser­va­ti­ve Fol­ke­par­ti, si­den du var der. I hvert fald ik­ke man­dat­ma­es­sigt. Hvad ta­en­ker du om det?

– Det er jo ke­de­ligt. Det skal ret­tes op.

–Det vil ta­ge no­get tid. Så skal der man­ge nye folk til på mand­skabs­li­sten.

– Det bli­ver stor en stor op­ga­ve.

– Hol­der I (de kon­ser­va­ti­ve, red.) mag­ten på Fre­de­riks­berg? Det er jo spa­en­den­de for før­ste gang i fle­re år­ti­er?

– Det gør vi, ga­ran­te­rer Poul Schlüter, der tror, at de kon­ser­va­ti­ve vin­der med to man­da­ter på den grøn­ne ø i det rø­de hav.

Om end han kal­der det 'en skan­da­le', at Ra­di­ka­le Ven­stre på Fre­de­riks­berg har skif­tet lejr og nu er i valg­for­bund med de rø­de par­ti­er.

Der er sket no­get in­den for be­gre­bet jour­na­lis­me. Den er ble­vet grove­re

FOTO: LINDA JOHANSEN

Da­gens mand

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.