Be­bo­er-de­mo­krat: Po­li­ti­ker­ne over­dri­ver

Ekstra Bladet - - NYDANMARK -

Den op­rin­de­li­ge del af Vollsmose. De tre op­rin­de­li­ge bo­lig­om­rå­der hu­ser i dag en blan­det be­folk­nings-sam­men­sa­et­ning. Her bor bl.a. en del viet­na­me­se­re, der kom til Fyn i 80'er­ne og 90'er­ne. Om­rå­det hu­ser sta­dig den stør­ste del af Volls­mo­ses knap 10.000 ind­byg­ge­re. Ind­købs­cen­ter og ba­zar i den cen­tra­le del af Vollsmose. Om­rå­det hu­ser bl.a. bi­bli­o­tek, kul­tur­hus og ae­l­dre­cen­ter, som er ble­vet luk­ket på Bø­ge­tor­vet og flyt­tet her­til. Klas­sisk Oden­se-fod­bold­klub, som gen­nem åre­ne har fo­stret man­ge ta­len­ter med mi­no­ri­tets­bag­grund. An­del tospro­ge­de ele­ver: 88 % (4. flest i Dan­mark) Et af de sto­re kvar­te­rer med bo­lig­blok­ke og ta­et­lig­gen­de ra­ek­ke­hu­se i Vollsmose. Po­li­ti­ker­ne pu­ster til ut­ryg­he­den i Vollsmose, når de kra­e­ver ha­e­ren ind­sat og ma­ler Fan­den på va­eg­gen i den be­ryg­te­de Oden­se-by­del.

Det me­ner be­bo­er-de­mo­krat og med­lem af Volls­mo­ses sam­ar­bejds­råd Tho­mas Skov Jen­sen.

– Det er pa­ra­doksalt, at ung­dom­skri­mi­na­li­te­ten er fal­den­de – og er fal­det mar­kant – men po­li­ti­ker­ne bru­ger flere kra­ef­ter end no­gen sin­de før på at ta­le om pro­ble­mer­ne i Vollsmose. I mi­ne øj­ne ska­ber det me­re utryg­hed, når Ja­ne Je­gind (Ven­stre-rå­d­mand i Oden­se Kom­mu­ne, red.) ek­sem­pel­vis kra­e­ver ha­e­ren ind­sat her­u­de, si­ger Tho­mas Skov Jen­sen og hen­vi­ser til Post­n­ord­s­a­gen, hvor po­stva­es­net na­eg­te­de at de­le post ud i flere da­ge ef­ter chikane mod po­st­ar­bej­de­re.

Ta­ler ’om’ – ik­ke ’med’

– Det var na­e­sten tragi­ko­misk i som­mer. For det vi­ste sig jo, at sa­gen var bla­est helt ud af pro­por­tio­ner, si­ger Tho­mas Skov Jen­sen.

– Men der var vel ta­le om chikane af medarbejdere. Er det ik­ke al­vor­ligt?

– Jo. Og vi kan ik­ke ac­cep­te­re chikane. Men sa­gen var end ik­ke po­li­ti­an­meldt. Det var, som om Post­n­ord hav­de An­del tospro­ge­de ele­ver: 68,5 % (10. flest i Dan­mark) Ra­ek­ke­hus-kvar­te­rer i den nord­li­ge en­de af Vollsmose. Her bor man­ge af de op­rin­de­li­ge ind­byg­ge­re i Vollsmose, som er flyt­tet fra lej­lig­he­der­ne i be­ton­blok­ke­ne. Man­ge et­ni­ske dan­ske pen­sio­ni­ster. Ken­de­teg­net ved få so­ci­a­le pro­ble­mer. Det mest be­ryg­te­de af al­le Vollsmose-kvar­te­rer­ne. Bø­ge­par­ken og de til­stø­de­n­de bo­lig­blok­ke hu­ser den hø­je­ste kon­cen­tra­tion af et­ni­ske mi­no­ri­te­ter i om­rå­det. Sa­er­ligt om­rå­det ud mod Vollsmose Al­lé, Bø­ge­tor­vet, har va­e­ret pra­e­get af uro­lig­he­der. Bo­ligsel­ska­bet Ci­vi­ca, der står for Bø­ge­par­ken, vil nu tvang­sluk­ke bu­tik­ker­ne på Bø­ge­tor­vet i for­bin­del­se med hel­heds­pla­nen for om­rå­det. en klar agen­da i den sag sam­men med po­li­ti­ker­ne, si­ger Tho­mas Skov Jen­sen

Iføl­ge be­bo­er­de­mo­kra­ten har po­li­ti­ker­ne travlt med at ta­le ’om Vollsmose’, men ik­ke ’med’ kvar­te­ret.

– Po­li­ti­ker­ne bru­ger Vollsmose i de­res valg­kamp. Og så kom­mer de for­bi til de­res ’pho­to-ops’, li­ge­som Lars Løk­ke har va­e­ret her. Men ef­ter val­get ser vi dem ik­ke, ly­der kri­tik­ken.

Tho­mas Skov Jen­sen hå­ber, at han ef­ter val­get kan gå i di­a­log med Oden­se by­råd og ta­le kon­struk­tivt om by­de­lens frem­tid.

Og den ak­ti­ve be­bo­er­de­mo­krat ved, hvad han vil be­de po­li­ti­ker­ne om.

– Her er så­dan set til­bud nok, hvis du er un­der 18. Men så snart du bli­ver 18, mang­ler der no­get for de un­ge at ta­ge sig til.

– Er der slet ik­ke no­gen til­bud til un­ge over 18 her­u­de?

– Jo, der er mas­ser af til­bud. Men det er de for­ker­te, si­ger Tho­mas Skov Jen­sen og la­der for­stå, at de for­ker­te ty­per ger­ne by­der sig til, hvis de un­ge ik­ke har no­get at la­ve. Et af de sto­re kvar­te­rer med bo­lig­blok­ke og ta­et­lig­gen­de ra­ek­ke­hu­se i Vollsmose.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.