ROCKERKRIG

Ekstra Bladet - - NYDANMARK - 6. novem­ber: 7. novem­ber: Ban­di­dos er den Si­den fulg­te Ban­di­dos har 11. novem­ber:

Op­gø­ret mel­lem ro­ck­er­ne før­te blandt an­det til et vold­somt sam­men­stød i Faxe tors­dag i sid­ste uge, hvor der blev af­fy­ret flere skud. min­dre brand.

Der sa­et­tes ild til en ta­to­vør-bu­tik i Hol­ba­ek. Il­den gør en del ska­de. Ved 23-ti­den bli­ver der stuk­ket ild til en lig­nen­de for­ret­ning i Vor­ding­borg. Po­li­ti­et op­da­ger et par ud­bra­end­te mo­lo­tov-co­ck­tails, der lig­ger ved Ban­di­dos' klubhus i Hvi­d­ov­re. Ene­ste

Der stik­kes ild til en ta­to­vør-for­ret­ning i Bir­ke­rød. Et vid­ne ser tre un­ge ma­end i dy­nejak­ker lø­be va­ek.

9. novem­ber:

Ef­ter mid­nat ka­stes der mu­lig­vis to mo­lo­tov-co­ck­tails ind til Ban­di­dos’ klubhus i Ran­ders. De lan­der i går­den og gør in­gen ska­de. Sam­me nat for­sø­ger man at sa­et­te ild til Ban­di­dos’ klubhus i Kø­ge. Il­den bli­ver hur­tigt sluk­ket. To per­so­ner ses kø­re fra ste­det i bil. Den føl­gen­de af­ten er der op­gør i Faxe, hvor ma­ske­re­de ma­end be­va­eb­net med slag­vå­ben, og et en­kelt sky­de­vå­ben af­fy­rer

an­den sto­re, gam­le ro­ck­er­klub ef­ter Hells An­gels. Klub­ben fik sin dan­ske af­de­ling i ju­ni 1993.

del­ta­gel­se i Den Sto­re Nor­di­ske Rockerkrig med Hells An­gels. Pa­ra­doksalt nok er Ban­di­dos nu me­get ta­et på Hells An­gels.

i øje­blik­ket 13 af­de­lin­ger i Dan­mark. Me­get ty­der på, at Sa­tu­da­rah og Ban­di­dos er på vej ud i et nyt, blo­digt ro­ck­ero­p­gør.

Mindst én, men må­ske flere mo­lo­tovco­ck­tails ka­stes gen­nem vin­du­er­ne i en pri­vat­bo­lig i Skens­ved på Sydsja­el­land. In­gen er hjem­me. Brand­va­es­net er hur­tigt på ste­det, men hu­set får en del brand­ska­der.

FOTO: PER RAS­MUS­SEN ska­de er et smel­tet ned­løbs­rør. FOTO: KRI­STI­AN LINNEMANN OG TARIQ MIK­KEL KHAN skud, der ram­mer en kiosk.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.