FA­MI­LIE MISTA­ENKT FOR BRUTALE HJEMMERØVERIER

Ekstra Bladet - - FLASH! - JAN SØGAARD PER RAS­MUS­SEN LINETTE JESPERSEN

En hel kro­a­tisk fa­mi­lie på fem, der bor på Sydsja­el­land, mista­en­kes af po­li­ti­et for at stå bag mindst 16 grove hjemmerøverier be­gå­et på Sja­el­land og i Sy­dø­stjyl­land gen­nem det se­ne­ste halvan­det år.

Men da fa­mi­li­en, en kvinde og fire ma­end, i går blev frem­stil­let i grund­lovs­for­hør ved ret­ten i Ny­kø­bing Fal­ster, blev de fo­re­lø­big kun sig­tet for ét hjem­me­rø­ve­ri mod en 64-årig få­reav­ler på Møn for­ri­ge we­e­kend. Po­li­ti­et har end­nu ik­ke re­sten af sig­tel­ser­ne klar.

To af fa­mi­li­ens un­ge ma­end på hen­holds­vis 22 år og 19 år blev dog og­så sig­tet for et hjem­me­rø­ve­ri i Hvi­d­ov­re nat­ten til man­dag mod et par i 70’er­ne.

Rø­ve­ri­et før­te til, at po­li­ti­et fik et gen­nem­brud i den om­fat­ten­de sag, for­di den 22åri­ge blev an­holdt på fersk ger­ning i vil­la­en i Hvi­d­ov­re klok­ken 04.15, mens den 19åri­ge sprang ud gen­nem et vin­due. Men han blev an­holdt ved 09.30-ti­den i går.

Rø­ve­ri­er­ne er for­trins­vis gå­et ud over ae­l­dre og sva­ge­li­ge men­ne­sker, så det er no­get, der har skabt ae­ng­stel­se

Den 22-åri­ge er­kend­te i grund­lovs­for­hø­ret hjem­me­rø­ve­ri­et i Hvi­d­ov­re, men han na­eg­te­de li­ge­som de øv­ri­ge fire sig­te­de at ken­de no­get til rø­ve­ri­et på Møn. Han blev ført ind i ret­ten i en dnadragt og med et ta­ep­pe om sig.

Tru­et med lem­la­e­stel­se

Hjem­me­rø­ve­ri­et mod få­reav­le­ren ske­te nat­ten til lør­dag den 4. novem­ber. Iføl­ge sig­tel­sen til­tvang den kro­a­ti­ske fa­mi­lie sig ad­gang til den 64-åri­ge mands hus.

De var ik­la­edt mørkt tøj og ele­fant­hu­er og spar­ke­de og tru­e­de få­reav­le­ren til at ud­le­ve­re lam­me­køl­ler og en ly­se­rød pen­ge­kas­se med et kon­tant be­løb.

Den 64-åri­ges ha­en­der blev bun­det med gaf­fa­ta­pe, og han blev tru­et med sit eget jagt­ge­va­er, mens rø­ver­ne og­så tru­e­de med at ska­e­re hans pe­nis af.

Den kro­a­ti­ske fa­mi­lie, der op­hol­der sig lov­ligt i Dan­mark og er bo­sat på det syd­li­ge Sja­el­land, fik hja­elp af Po­li­ti­et i ak­tion ef­ter et hjem­me­rø­ve­ri på Møn, hvor en 64-årig mand blev tru­et med sit eget jagt­ge­va­er og med lem­la­e­stel­se. Rø­ver­ne for­lang­te at få ud­le­ve­ret lam­me­køl­ler og en pen­ge­kas­se.

FOTO: PER RAS­MUS­SEN

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.