Hans

Ekstra Bladet - - FLASH! - SELV OM VÅ­BEN­HVI­LEN IND PÅ SCE­NEN TRÅ­D­TE TUL­LE SNØD MET­TE, FOR DE RA­DI­KA­LE TUL­LE VIL GER­NE

i ban­de­kon­flik­ten mel­lem Loy­al to Fa­mi­lia og Bro­t­has trak me­re me­di­eom­ta­le end re­ge­rin­gens er­hvervs­for­lig med Dansk Fol­ke­par­ti og de ra­di­ka­le søn­dag, var de po­li­ti­ske sig­na­ler af af­ta­len end­nu sta­er­ke­re.

Den kor­te ud­ga­ve af for­lø­bet er, at re­ge­rin­gen lag­de en me­get am­bi­tiøs blå plan frem, der blandt an­det skul­le fi­nan­si­e­res med knap to mil­li­ar­der kr. gen­nem mas­si­ve for­rin­gel­ser af dag­pen­ge­sy­ste­met for un­ge ny­ud­la­er­te.

Der­ef­ter gik man i gang med for­hand­lin­ger, hvor DF og S var in­de i bil­le­det. Mi­ni­stre­ne valg­te at for­hand­le med par­ti­er­ne en­kelt­vis, så in­gen kend­te det sam­le­de bil­le­de før til sidst.

DF var i be­gyn­del­sen ak­ti­ve for at få so­ci­al­de­mo­kra­ter­ne med, men S-top­pen ville ik­ke spi­se dag­pen­ge­for­rin­gel­sen. Der­ef­ter røg bå­de S og dag­pen­ge­ne ud af for­hand­lin­ger­ne, for om­rå­det er om­fat­tet af et tid­li­ge­re for­lig med So­ci­al­de­mo­kra­ti­et.

så de ra­di­ka­le, og i et in­tenst for­løb frem til søn­dag blev der for­hand­let en af­ta­le på plads, hvor Bri­an Mik­kel­sen, Kri­sti­an Jen­sen, Thu­le­sen Da­hl, Morten Øster­gaard og Si­mon Emil Am­mitzbøll kun­ne so­le sig i sja­el­den har­moni. Ude på per­ron­en i regn­vejr stod Met­te Fre­de­rik­sen, Henrik Sass og Ni­co­lai Wam­men. Snydt.

Uan­set hvor­dan man ud­la­eg­ger for­lø­bet, kan det ik­ke skju­les, at Dansk Fol­ke­par­ti fup­pe­de de­res nye ven­ner i So­ci­al­de­mo­kra­ti­et. Hvis Thu­le­sen Da­hl hav­de vil­let, hav­de han kun­net for­hand­le en bred af­ta­le på plads med S.

og det vil bli­ve hu­sket i de kom­men­de 19 må­ne­der frem til na­e­ste fol­ke­tings­valg. Hvor me­get kan de to par­ti­er egent­lig sto­le på hin­an­den?

Slut er den hyg­ge­li­ge stund i so­fa­en, hvor de to par­ti­le­de­re mød­tes i hi­sto­risk for­brød­ring. En ny dags­or­den var sat med det ta­et­te sam­ar­bej­de mel­lem S og DF, som al­le­re­de har haft ef­fekt, blandt an­det med hen­syn til bo­ligskat og ud­la­en­din­gepo­li­tik. Men søn­dag af­ten slut­te­de fe­sten i den­ne om­gang.

I So­ci­al­de­mo­kra­ti­et er man skuf­fet over for­lø­bet. For nu at si­ge det mildt. DF har til gen­ga­eld man­ge for­kla­rin­ger, der går på, at so­ci­al­de­mo­kra­ter­ne ba­re kun­ne va­e­re ble­vet ha­en­gen­de ved for­hand­lings­bor­det. Isa­er er det na­tur­lig­vis en enorm yd­my­gel­se af S, at de ra­di­ka­le er med i af­ta­len. For re­ge­rin­gen kun­ne sag­tens ha­ve sik­ret fler­tal med DF ale­ne.

Men den stra­te­gi­ske for­del for stats­mi­ni­ster Lars Løk­ke Ras­mus­sen ved at ha­ve de ra­di­ka­le med er, at af­ta­len bli­ver lang­tids­hold­bar. Og­så hvis der kom­mer en rød re­ge­ring ef­ter na­e­ste valg.

var det en ka­er­kom­men mu­lig­hed for at spil­le sig ind, ef­ter at par­ti­et i et par år stort set har va­e­ret mar­gi­na­li­se­ret. Af­ta­len om lem­pel­se af af­gif­ten på el­var­me er li­ge ef­ter den ra­di­ka­le ko­ge­bog. Nu er par­ti­et på ba­nen igen.

Po­li­tik byg­ger på fa­el­les in­ter­es­ser og gen­si­dig til­lid. Tul­le og Met­te har haft fa­el­les in­ter­es­se i at stå sam­let over for Løk­ke. Hol­der de sam­men, har Løk­ke in­gen mu­lig­he­der for at be­va­e­ge sig.

Men sam­ar­bej­det har og­så byg­get på ta­et gen­si­dig til­lid mel­lem isa­er Met­te og Tul­le. Og og­så mel­lem Sass, Wam­men og Pe­ter Skaarup og mel­lem che­f­rå­d­gi­ver­ne Sø­ren Søn­der­gaard fra DF og Mar­tin Ros­sen fra So­ci­al­de­mo­kra­ti­et. Og i ord­fø­rer­ra­ek­ker­ne sta­er­ke­st mar­ke­ret ved ta­et sam­ar­bej­de på rets­om­rå­det mel­lem Tri­ne Bram­sen og Pe­ter Ko­fod. Ef­ter af­ta­len søn­dag må man spør­ge: Er det­te sam­ar­bej­de over­ho­ve­det no­get va­erd? Hav­de DF valgt at ind­gå en af­ta­le med re­ge­rin­gen ale­ne, var det gå­et. DF pe­ger trods alt blåt. Men Tul­le be­nyt­te­de ik­ke lej­lig­he­den til at ha­el­de de ra­di­ka­le ud, hvil­ket hav­de va­e­ret me­get en­kelt. Han kun­ne ba­re ha­ve stil­let det som be­tin­gel­se for selv at ind­gå af­ta­len. Der­med vir­ker S-DF-sam­ar­bej­det ram­po­ne­ret.

Hvor smadret det er, får vi en­de­gyl­digt at vi­de i den kom­men­de uge, hvor kom­mu­nalval­get vil vi­se, hvor me­gen va­er­di S-DF-sam­ar­bej­det har lo­kal­po­li­tisk. Om for­vent­nin­ger­ne i beg­ge par­ti­er om, at sam­ar­bej­det vil ba­ne vej for en stri­be nye borg­me­stre, hvor V og K kom­mer til at be­ta­le med borg­mester­ka­e­der til de to an­dre par­ti­er, bli­ver ind­fri­et, får vi at se tirs­dag og ons­dag.

va­e­re ta­et på Met­te Fre­de­rik­sen, men sen­der S ud af for­hand­lin­ger til for­del for ae­r­kefjen­den R. Hvil­ke sig­na­ler sen­der det, og hvor la­en­ge kan Tul­le bli­ve ved at spil­le på to he­ste sam­ti­dig og be­va­re sin tro­va­er­dig­hed?

I søn­da­gens Gal­lup står DF til ne­der­lag, hvis der var valg i mor­gen – mi­nus fire man­da­ter og min­dre end Ven­stre.

Fo­re­lø­big er S-DF-sam­ar­bej­det sat på vå­ge­blus. Bli­ver kom­mu­nalval­get og­så en fu­ser, må vi reg­ne med, at hve­de­brød­s­da­ge­ne for Tul­le og Met­te blev kor­te.

Så er det lyk­ke­des Lars Løk­ke Ras­mus­sen at smadre det sam­ar­bej­de, de to par­ti­le­de­re ind­gik i so­fa­en en sol­strå­len­de dag i maj. I mel­lem­ti­den er det ble­vet vin­ter – og­så for DF og So­ci­al­de­mo­kra­ti­et.

Slut er den hyg­ge­li­ge stund i so­fa­en, hvor de to par­ti­le­de­re mød­tes i hi­sto­risk for­brød­ring

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.