NARCISSISTEN

Ekstra Bladet - - SLYNGELSTUEN -

In­for­ma­tion forta­el­ler, at 27 psy­ki­a­te­re fra blandt an­det Ya­le og Har­vard i en ny bog ad­va­rer om Do­nald Trumps men­tale til­stand. De na­ev­ner en ra­ek­ke symp­to­mer, her­un­der narcis­sis­me, man­gel på em­pa­ti, im­pulsi­vi­tet, min­dre­va­erd og pa­ra­noia. Kon­klu­sio­nen er, at han er ueg­net til at va­e­re pra­esi­dent.

In­gen ved stam­bor­det er over­ra­sket. Men pro­ble­met er stør­re end per­so­nen Trump. Sam­let er han et symp­tom på en skra­em­men­de ud­vik­ling på høj­re­fløj­en i ame­ri­kansk po­li­tik. Selv­til­stra­ek­ke­lig­hed, egois­me og ra­ce­had fortra­en­ger sam­men­hold og na­este­ka­er­lig­hed. Alt imens Do­nald Trump ser sig selv i spej­let.

FO­TO: AP

Do­nald Trump er glad for Do­nald Trump.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.