.

Ekstra Bladet - - NYDANMARK -

Den op­rin­de­li­ge del af Volls­mo­se. De tre op­rin­de­li­ge bo­lig­om­rå­der hu­ser i dag en blan­det be­folk­nings-sam­men­sa­et­ning. Her bor bl.a. en del viet­na­me­se­re, der kom til Fyn i 80'er­ne og 90'er­ne. Om­rå­det hu­ser sta­dig den stør­ste del af Volls­mo­ses knap 10.000 ind­byg­ge­re. Ind­købs­cen­ter og ba­zar i den cen­tra­le del af Volls­mo­se. Om­rå­det hu­ser bl.a. bi­bli­o­tek, kul­tur­hus og ae­l­dre­cen­ter, som er ble­vet luk­ket på Bø­ge­tor­vet og flyt­tet her­til. Klas­sisk Oden­se-fod­bold­klub, som gen­nem åre­ne har fo­stret man­ge ta­len­ter med mi­no­ri­tets­bag­grund. An­del tospro­ge­de ele­ver: 88 % (4. flest i Dan­mark) Et af de sto­re kvar­te­rer med bo­lig­blok­ke og ta­et­lig­gen­de ra­ek­ke­hu­se i Volls­mo­se. An­del tospro­ge­de ele­ver: 68,5 % (10. flest i Dan­mark) Ra­ek­ke­hus-kvar­te­rer i den nord­li­ge en­de af Volls­mo­se. Her bor man­ge af de op­rin­de­li­ge ind­byg­ge­re i Volls­mo­se, som er flyt­tet fra lej­lig­he­der­ne i be­ton­blok­ke­ne. Man­ge et­ni­ske dan­ske pen­sio­ni­ster. Ken­de­teg­net ved få so­ci­a­le pro­ble­mer. Det mest be­ryg­te­de af al­le Volls­mo­se-kvar­te­rer­ne. Bø­ge­par­ken og de til­stø­de­n­de bo­lig­blok­ke hu­ser den hø­je­ste kon­cen­tra­tion af et­ni­ske mi­no­ri­te­ter i om­rå­det. Sa­er­ligt om­rå­det ud mod Volls­mo­se Al­lé, Bø­ge­tor­vet, har va­e­ret pra­e­get af uro­lig­he­der. Bo­ligsel­ska­bet Ci­vi­ca, der står for Bø­ge­par­ken, vil nu tvang­sluk­ke bu­tik­ker­ne på Bø­ge­tor­vet i for­bin­del­se med hel­heds­pla­nen for om­rå­det. Et af de sto­re kvar­te­rer med bo­lig­blok­ke og ta­et­lig­gen­de ra­ek­ke­hu­se i Volls­mo­se.

FO­TO: ERNST VAN NORDE FO­TO: ERNST VAN NORDE

Un­ge la­ver eg­ne reg­ler

Jan­ni og Pe­ter Fil­strup er egent­lig gla­de for at bo i Volls­mo­se. Men det bi­dra­ger til op­le­vel­sen af at bo i et pa­ral­lel­sam­fund, at fle­re un­ge be­bo­e­re op­fin­der de­res eg­ne love og reg­ler. Volls­mo­se hu­ser ca. 10.000 ind­byg­ge­re. Mo­ha­med Yas­sin, for­mand for fod­bold­klub­ben FIUK, der for­sø­ger at rå­be po­li­ti­ker­ne i Oden­se op.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.