Ven­ner ’slad­rer’: Der­for ved Face­book alt om dig

STØVSUGER DA­TA: Face­book sam­ler og­så man­ge da­ta om net­bru­ge­re uden en pro­fil

Ekstra Bladet - - NYDANMARK -

Mark Zuck­er­bergs Face­book har via bru­ger­nes mo­bil­te­le­fo­ner ad­gang til mil­li­ar­der af te­le­fon­num­re, adres­ser og an­dre pri­va­te da­ta. Og­så om bru­ge­re, der ik­ke øn­sker at ha­ve no­get med det so­ci­a­le net­va­erk at gø­re.

bli­ver umu­ligt for an­dre at sø­ge ef­ter dem ved at bru­ge et te­le­fon­num­mer el­ler en mailadres­se.

Men det be­gra­en­ser kun del­vist pro­ble­met, som ska­bes, når ven­ner­ne de­ler de­res adres­se­bog med Face­book.

Na­eg­ter dig ad­gang

Iføl­ge sik­ker­hed­s­eks­per­ten Bru­ce Sch­nei­er er sa­er­ligt ind­sam­lin­gen af mo­bilnum­re be­kym­ren­de:

– Mo­bilnum­re er bed­re end et per­son­num­mer til at iden­ti­fi­ce­re men­ne­sker, si­ger han til Giz­mon­do.

– Men­ne­sker de­ler dem he­le ti­den al­le ste­der. Der­for er mo­bilnum­re ta­et for­bun­det til din iden­ti­tet.

Hos Face­book be­kra­ef­ter tals­mand Matt Ste­in­feld, at du ik­ke har ad­gang til at se el­ler kon­trol­le­re de in­for­ma­tio­ner, tje­ne­sten har få­et fra dine ven­ners adres­sebø­ger:

– Vi an­er­ken­der, at net­bru­ge­re ger­ne vil se de kon­tak­t­in­for­ma­tio­ner, der er delt med Face­book om dem. Men vi har et an­svar for at be­skyt­te de bru­ge­re, der har up­lo­a­det in­for­ma­tio­ner­ne.

Face­book er i øv­rigt ik­ke ale­ne om at ind­sam­le adres­sebø­ger

fra de­res bru­ge­re. Det gør tal­ri­ge an­dre tje­ne­ster og­så. Face­book er gen­nem fle­re år ble­vet mista­enkt for at ak­ti­ve­re mi­kro­fo­nen i for ek­sem­pel mo­bil­te­le­fo­ner med Fa­ce­books app for at af­lyt­te sam­ta­ler. Og scan­ner pri­va­te mails for at sam­le fle­re da­ta om bru­ger­ne. Det so­ci­a­le net­va­erk na­eg­ter dog, at det er sket.

FO­TO: AP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.